Category: AKTUALNOŚCI

Ruszył remont mostu w Kłodnicy. Jeszcze można nim przejechać

Cięż­ki sprzęt już pra­cu­je przy prze­bu­do­wie prze­pra­wy. Na razie bez wpły­wu na ruch dro­go­wy. Zamknię­cie mostu na rze­ce Kłod­ni­cy...

Nowe oszustwa w Kędzierzynie-Koźlu. “Na pracownika wodociągów”, albo “darczyńcę z cukierkami”

Poli­cja prze­strze­ga przed kolej­ny­mi oszu­sta­mi. Szcze­gól­nie nara­że­ni są senio­rzy. Wyobraź­nia prze­stęp­ców nie ma gra­nic, podob­nie...

W zeszłym roku ubyło ponad 600 mieszkańców Kędzierzyna-Koźla

Zwięk­szo­na ilość uro­dzeń nie odwra­ca nie­ko­rzyst­ne­go tren­du. Kędzie­rzyn-Koź­le ma coraz mniej licz­ną popu­la­cję. Licz­ba...

Uczeń Zespołu Szkół nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu najlepszy w Polsce z języka niemieckiego

Robert Domin został lau­re­atem Olim­pia­dy Języ­ka Nie­miec­kie­go. Zajął 1 miej­sce w kra­ju, poko­nu­jąc 85 fina­li­stów z całej...

W wielkanocny poniedziałek popłyną dla papieża Jana Pawła II

2 kwiet­nia na kry­tej pły­wal­ni w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu odbę­dzie się kolej­ny memo­riał spor­to­wy. Już po raz siód­my kry­ta...

Jaka będzie pogoda na święta w Kędzierzynie-Koźlu

Pro­gno­zy nie są opty­mi­stycz­ne. W Wiel­ka­noc może przy­dać się para­sol. Świę­ta już za pięć dni. Spraw­dzi­li­śmy, jaką pogo­dę...

Awaria sieci ciepłowniczej. Będą zimne kaloryfery na Pogorzelcu

Prze­rwa w dosta­wie cie­pła będzie mia­ła miej­sce w śro­dę od rana do 15.30. Zła infor­ma­cja dla miesz­kań­ców osie­dla Pogo­rze­lec....

Jest areszt dla dilerów narkotykowych

Zatrzy­ma­nym na obwod­ni­cy Pobor­szo­wa gro­zi do 12 lat wię­zie­nia. Wia­do­mo, że 28-latek i 30-latek z Kędzie­rzy­na-Koź­la...

Na Pogorzelcu powstał nietypowy mural

Malo­wi­dło obra­zu­je tajem­ni­czą postać w masce trzy­ma­ją­cą kwiat. Od nie­dzie­li inter­nau­ci z Kędzie­rzy­na-Koź­la...

Policyjny pościg i potrącenie funkcjonariusza podczas akcji na dilerów narkotyków

Do wyda­rzeń jak ze fil­mu sen­sa­cyj­ne­go doszło na obwod­ni­cy Pobor­szo­wa. Zatrzy­ma­no dwóch miesz­kań­ców Kędzie­rzy­na-Koź­la. Pra­ca...

Protection Plugin made by Web Hosting