Lada dzień rusza przebudowa kozielskiego szpitala

Dziś pod­pi­sa­no umo­wę na roz­bu­do­wę blo­ku ope­ra­cyj­ne­go oraz nowy OIOM. Wszyst­ko będzie kosz­to­wa 13 milio­nów zło­tych.

Koziel­ski szpi­tal nale­ży do naj­więk­szych w woje­wódz­twie. Aby zapew­nić moż­li­wość spraw­ne­go lecze­nia coraz więk­szej licz­by pacjen­tów od wie­li lat jest roz­bu­do­wy­wa­ny. Wła­śnie nad­szedł czas na kolej­ną tego typu inwe­sty­cję.

Cho­dzi o roz­bu­do­wę blo­ku ope­ra­cyj­ne­go i budo­wę Oddzia­łu Inten­syw­nej Opie­ki Medycz­nej. To wła­ści­wie dwa klu­czo­we zespo­ły w całym SP ZOZ. Dla­te­go na dzi­siej­szej kon­fe­ren­cji pra­so­wej w szpi­ta­lu medy­cy pod­kre­śla­li dla­cze­go tak waż­na dla pacjen­tów jest ich prze­bu­do­wa.

OIOM zmie­ni loka­li­za­cję, a na koń­cu wypo­sa­żo­ny zosta­nie w naj­now­szą apa­ra­tu­rę. Łącz­nie znaj­dzie się tam dzie­więć łóżek z kar­dio­mo­ni­to­ra­mi pod­łą­czo­ny­mi do cen­tra­li moni­to­ru­ją­cej. Do tego tra­fią tam też nowe spe­cja­li­stycz­ne apa­ra­ty do rato­wa­nia życia. To wszyst­ko pochło­nie aż 8 mln zł, z tego 6 mln szpi­tal i powiat zdo­by­li z unii, 2 mln pocho­dzą z budże­tu kędzie­rzyń­skie­go sta­ro­stwa. Dru­gi pro­jekt opie­wa na ponad 4 mln zł, z tego ponad 3 mln uda­ło się zdo­być z unii, resz­ta to wkład Sta­ro­stwa Powia­to­we­go w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

- Przede wszyst­kim wzro­śnie jakość opie­ki medycz­nej, będzie wię­cej ope­ra­cji, a pacjen­ci będą lecze­ni na sprzę­cie świa­to­wej kla­sy. Popra­wi się też kom­fort pra­cy leka­rzy. Bez­pie­czeń­stwo zdro­wot­ne jest dla nas bar­dzo waż­ne – mówi­ła sta­ro­sta Mał­go­rza­ta Tudaj.

- Roz­bu­do­wu­je­my blok ope­ra­cyj­ny, roz­sze­rza­my dzia­łal­ność sal ope­ra­cyj­nych, wszę­dzie tam tra­fi dużo nowe­go sprzę­tu dla pacjen­tów, znaj­dzie się tam tak­że pokój wybu­dzeń z nowy­mi łóż­ka­mi oraz cen­tra­la moni­to­ru­ją­ca pacjen­ta — poin­for­mo­wał dyrek­tor szpi­ta­la Jaro­sław Koń­czy­ło.

Pra­ce potrwa­ją 10 mie­się­cy.

– Cie­szy­my się bar­dzo, bo wła­ści­wie za kil­ka mie­się­cy przej­dzie­my do zupeł­nie nowych, bar­dzo nowo­cze­snych pomiesz­czeń, któ­re wypo­sa­żo­ne będą w sprzęt na bar­dzo wyso­kim pozio­mie. Odział Inten­syw­nej Opie­ki Medycz­nej jest naj­droż­szym w całym sys­te­mie lecze­nia oddzia­łem – zazna­czy­ła dr Iwo­na Parzon­ka, kie­row­nik Oddzia­łu Inten­syw­nej Opie­ki Medycz­nej.

- Do tej pory ilość zabie­gów ope­ra­cyj­nych była ogra­ni­czo­na prze­strze­nią, po remon­cie będzie moż­na ścią­gnąć pacjen­ta wcze­śniej, przy­go­to­wać go szyb­ciej, w tym cza­sie inny zabieg będzie mógł jesz­cze trwać. Po wszyst­kim wydaj­ność naszej pra­cy będzie dużo lep­sza – powie­dział dr Rado­sław Masłoń, z-ca sze­fa blo­ku ope­ra­cyj­ne­go.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting