Będzie duża podwyżka opłat za śmieci

Od 1 stycz­nia za odpa­dy nie­po­se­gre­go­wa­ne zapła­ci­my aż 39 zło­tych od oso­by. Wzro­sną rów­nież ceny za śmie­ci sor­to­wa­ne.

Pod­wyż­ka doty­czy wszyst­kich gmin zrze­szo­nych w Mię­dzyg­min­nym Związ­ku „Czy­sty Region” do któ­re­go nale­ży Kędzie­rzyn-Koź­le i 10 sąsied­nich samo­rzą­dów. Zwią­zek w uchwa­le doty­czą­cej zmia­ny sta­wek uza­sad­nia, że dotych­cza­so­we opła­ty nie wystar­cza­ją na zago­spo­da­ro­wa­nie odpa­dów.

W zeszłym roku „Czy­sty Region” wydał na to 23 milio­ny 252 tys. zł. Wpły­wy były o ponad 850 tysię­cy zło­tych mniej­sze. W tym roku praw­do­po­dob­nie będzie aż 1,5 milio­na zł na „minu­sie”.
Aby sys­tem się nie zała­mał, koniecz­nie było wpro­wa­dze­nie pod­wy­żek. Naj­więk­sze doty­czą­ce osób nie­se­gre­gu­ją­cych odpa­dów. Ci po 1 stycz­nia 2020 zapła­cą 39 zło­tych zamiast 24 zł jak obec­nie. Ale więk­sze staw­ki uchwa­lo­no tak­że dla rodzin sor­tu­ją­cych śmie­ci.

W przy­pad­ku 1,2,3 i 4-tej oso­by w rodzi­nie wzro­śnie ona z 15 zł do 19.50 zł. Pią­ta oso­ba w rodzi­nie zapła­ci 15 zł (wcze­śniej 9,50 zł), a szó­sta i kolej­na 8 zł (dotąd 3,5 zł).
W uchwa­le zwią­zek uza­sad­nia, że na rosną­ce kosz­ty gospo­da­ro­wa­nia odpa­da­mi wpływ ma zwięk­sza­ją­ca się z roku na rok ilość śmie­ci oraz rosną­ce opła­ty mar­szał­kow­skie. Ponad­to „Czy­sty Region” pla­nu­je do 2022 roku zbu­do­wać 13 punk­tów selek­tyw­nej zbiór­ki odpa­dów komu­nal­nych, z cze­go trzy w samym Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting