Category: AKTUALNOŚCI

Szukają ratowników do Wodnego Okka

Potrzeb­nych jest oko­ło 20 ratow­ni­ków wod­nych. Pro­blem w tym, że fachow­ców bra­ku­je. Już pod­czas ostat­nie­go sezo­nu kąpie­lo­we­go...

Hospicjum powstanie w nowym budynku. Będzie gotowe za rok

Ruszy­ły pra­ce przy budo­wie pla­ców­ki dla ter­mi­nal­nie cho­rych na osie­dlu Kłod­ni­ca. Pierw­sze to pra­ce roz­biór­ko­we. Sta­ry budy­nek...

Powstanie nowy gazociąg Zdzieszowice – Kędzierzyn-Koźle

Zbu­du­je go fir­ma JT S.A. Trwa­ją już przy­go­to­wa­nia do inwe­sty­cji. Spół­ka Gaz Sys­tem pod­pi­sa­ła wła­śnie umo­wę na reali­za­cję...

Pracownica banku uratowała oszczędności życia emeryta

77-latek dał się namó­wić oszu­stom na wypła­tę pie­nię­dzy i prze­ka­za­nie ich, by pomóc rze­ko­mo poszko­do­wa­nej syno­wej. To wzo­ro­wa...

Straż graniczna złapała Ukraińca nielegalnie pracującego na budowie w Kędzierzynie-Koźlu

Fir­mie gro­zi teraz kara do 30 tysię­cy zło­tych. Oby­wa­tel Ukra­iny został zatrzy­ma­ny 12 mar­ca w następ­stwie kon­tro­li legal­no­ści...

Konkurs Chemiczna Głowa rozstrzygnięty

Na naj­wyż­szym stop­niu podium sta­nął Marek Micha­lik uczeń Publicz­nej Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 6 w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu, tuż za nim...

Kędzierzyńscy policjanci uratowali życie 21-latkowi

Mło­dy męż­czy­zna chciał popeł­nić samo­bój­stwo. Na szczę­ście pomoc przy­szła w porę. Dyżur­ny kędzie­rzyń­skiej komen­dy otrzy­mał...

Kolejne zatrzymania pijanych kierowców w Kędzierzynie-Koźlu

Jeden z zatrzy­ma­nych wydmu­chał ponad dwa pro­mi­le. Jak poda­wał już por­tal tygodnik7dni.pl rośnie licz­na nie­trzeź­wych kie­row­ców na...

Będzie kuchnia w przedszkolu nr 17

Wła­dze mia­sta osta­tecz­nie zgo­dzi­ły się z argu­men­ta­cją rodzi­ców dzie­ci. Wszyst­ko wska­zu­je że to koniec spo­ru...

Alarm smogowy I stopnia w Kędzierzynie-Koźlu

Dziś powin­ni­śmy ogra­ni­czyć spa­ce­ry. Doty­czy to zwłasz­cza dzie­ci. O tym, że jakość powie­trza na tere­nie Kędzie­rzy­na-Koź­la jest...

Protection Plugin made by Web Hosting