Category: AKTUALNOŚCI

Uroczyście ślubowali uczniowie klasy mundurowej w Zespole Szkół nr 3

Po raz kolej­ny w Zespo­le Szkół nr 3 w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu mło­dzież z kla­sy mun­du­ro­wej zło­ży­ła uro­czy­ste...

Robert Biedroń przyjedzie do Kędzierzyna-Koźla

Lewi­ca szy­ku­je poli­tycz­ną ofen­sy­wę, tak­że w naszym mie­ście. Na Soju­szu Lewi­cy Demo­kra­tycz­nej, par­tii Razem czy Komi­te­cie...

W Kędzierzynie-Koźlu jest 700 dłużników, których ściga ZUS

Spe­cjal­ne listy tra­fią tra­fią w pierw­szej kolej­no­ści do ponad 700 osób opła­ca­ją­cych skład­ki na dobro­wol­ne ubez­pie­cze­nie...

Wznowiono prace na budowie kompleksu basenów w Azotach

Prze­rwa trwa­ła 1,5 mie­sią­ca. Trze­ba było cze­kać na pozwo­le­nie na budo­wę. O spra­wie poin­for­mo­wał jeden z inter­nau­tów, któ­ry...

To już pewne. We wrześniu ruszy remont linii kolejowej z Kędzierzyna do Opola

Dziś w Urzę­dzie Woje­wódz­kim w Opo­lu pod­pi­sa­no umo­wę w tej spra­wie. Rząd Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści prze­ko­nu­je,...

Ruszył tydzień pomocy ofiarom przestępstw

Bez­płat­nych porad będą udzie­lać praw­ni­cy, poli­cjan­ci, sędzio­wie i pro­ku­ra­to­rzy. „Tydzień Pomo­cy Oso­bom Pokrzyw­dzo­nym...

Jechali ponad 100 km/h w terenie zabudowanym

Poli­cja zatrzy­ma­ła kolej­nych pira­tów dro­go­wych na tere­nie nasze­go powia­tu. Stra­ci­li pra­wa jaz­dy, zapła­cą też naj­wyż­sze...

Jak zdrowo się odżywiać? I czy to w ogóle jest dzisiaj możliwe?

Coraz trud­niej zna­leźć pro­duk­ty o odpo­wied­nich war­to­ściach odżyw­czych. Kie­dyś rośli­ny czer­pa­ły natu­ral­ne pier­wiast­ki...

Zbierają pieniądze na operację dziewczynki z połową serduszka

5-mie­sięcz­na Ola Kar­but ma zapla­no­wa­ną na marzec ope­ra­cję cho­re­go ser­ca. Potrze­ba na nia ponad 150 tys. zł. Ta wzru­sza­ją­ca histo­ria...

Pijani kierowcy spowodowali kolejne wypadki w powiecie kędzierzyńskim

30-let­ni miesz­ka­niec Kędzie­rzy­na roz­bił swój samo­chód na drze­wie. Nato­miast 20-latek wra­ca­jąc ze zna­jo­my­mi wypadł z dro­gi. Obaj...

Protection Plugin made by Web Hosting