Będzie nowa karetka w Kędzierzynie-Koźlu

Pie­nią­dze na ten cel — 400 tysię­cy zło­tych — prze­ka­zał rząd. Umo­wę w tej spra­wie pod­pi­sa­ła wice­wo­je­wo­da Vio­let­ta Porow­ska, wice­mi­ni­ster zdro­wia Janusz Cie­szyń­ski i dyrek­tor szpi­ta­la w Koź­lu Jaro­sław Koń­czy­ło.

Koziel­ski szpi­tal prze­jął 1 kwiet­nia wszyst­kie zada­nia zwią­za­ne z ratow­nic­twem medycz­nym (wcze­śniej zaj­mo­wa­ła się tym fir­ma Falck). ZOZ kupił dwie nowe karet­ki, do sys­te­mu włą­czył tak­że jed­ną, któ­rą już miał, a tak­że jed­ną pry­wat­ną.

Teraz będzie mógł kupić kolej­ną, któ­ra w peł­ni zabez­pie­czy potrze­by miesz­kań­ców powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go. Wszyst­ko dla­te­go, że Mini­ster­stwo Zdro­wia roz­po­czę­ło reali­za­cję ogól­no­pol­skie­go „Pro­gra­mu wymia­ny ambu­lan­sów”, dzię­ki któ­re­mu do sta­cji pogo­to­wia ratun­ko­we­go w całym kra­ju tra­fi 200 nowo­cze­snych kare­tek. Jed­na z nich tra­fi do Kędzie­rzy­na-Koź­la.

Umo­wę w tej spra­wie pod­pi­sa­ła dziś wice­wo­je­wo­da Vio­let­ta Porow­ska, wice­mi­ni­ster zdro­wia Janusz Cie­szyń­ski i dyrek­tor szpi­ta­la w Koź­lu Jaro­sław Koń­czy­ło. Wice­wo­je­wo­da Porow­ska prze­ko­ny­wa­ła, że jed­nym z prio­ry­te­tów rzą­du Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści jest wła­śnie pod­no­sze­nie jako­ści usług medycz­nych i jak naj­lep­sze zabez­pie­cze­nie medycz­ne zwią­za­ne z rato­wa­niem życia.

- Pro­gram wymia­ny ambu­lan­sów sta­no­wi kolej­ny etap refor­my sys­te­mu ratow­nic­twa medycz­ne­go, któ­re­go pierw­sza faza zakoń­czy­ła się 1 kwiet­nia 2019 r. uru­cho­mie­niem Pań­stwo­we­go Ratow­nic­twa Medycz­ne­go. W zeszłym roku Mini­ster­stwo Zdro­wia zre­ali­zo­wa­ło akcję „Wspie­ra­my SOR-y”, w ramach któ­rej do 100 oddzia­łów ratun­ko­wych w całym kra­ju prze­ka­za­no nowy sprzęt nie­zbęd­ny do rato­wa­nia życia — pod­kre­śla­ła wice­wo­je­wo­da opol­ski Vio­let­ta Porow­ska.

Z obec­nie reali­zo­wa­ne­go pro­gra­mu sko­rzy­sta­ją miesz­kań­cy wszyst­kich woje­wództw – nowo­cze­sne ambu­lan­se tra­fią do sta­cji ratow­nic­twa medycz­ne­go w całej Pol­sce. Kwo­ta dofi­nan­so­wa­nia, 400 tys. zł na karet­kę, pozwo­li na zakup nowo­cze­snych pojaz­dów przy­sto­so­wa­nych do funk­cjo­no­wa­nia w sys­te­mie ratow­nic­twa medycz­ne­go. Budżet pro­gra­mu w 2019 roku wynie­sie pra­wie 80 mln zł. Na tere­nie woje­wódz­twa opol­skie­go pro­gra­mem obję­te zosta­ły szpi­ta­le w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu, Ozim­ku, Głu­cho­ła­zach i Prud­ni­ku.

- Zakup nowo­cze­snych kare­tek pogo­to­wia ratun­ko­we­go jest nie­zbęd­ny do udzie­la­nia natych­mia­sto­wej pomo­cy. Zagwa­ran­to­wa­nie bez­pie­czeń­stwa i szyb­kiej reak­cji zespo­łu ratow­nic­twa medycz­ne­go w wie­lu przy­pad­kach może ura­to­wać ludz­kie życie, dla­te­go Mini­ster­stwo Zdro­wia dokła­da wszel­kich sta­rań, by w znacz­nym stop­niu odświe­żyć flo­tę kare­tek – mówił Pod­se­kre­tarz Sta­nu w Mini­ster­stwie Zdro­wia.

Do tej pory pol­skim pacjen­tom słu­ży­ły nawet kil­ku­na­sto­let­nie karet­ki. Co trze­ci ambu­lans w Pol­sce ma 6 lat lub wię­cej.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting