Poseł ma za zadanie ciężko pracować na rzecz swojego regionu

ROZMOWA z Kata­rzy­ną Czo­cha­rą, poseł na Sejm Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej z ramie­nia Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści.

– Zbli­ża się ku koń­co­wi pani obec­na kaden­cja w sej­mie. Co uda­ło się zre­ali­zo­wać z pani pro­gra­mu wybor­cze­go?

– Spra­wy z któ­ry­mi szłam do sej­mu uda­ło się zre­ali­zo­wać. Jed­ne są zakoń­czo­ne, a inne jesz­cze są w trak­cie reali­za­cji, gdyż wyma­ga­ją więk­sze­go nakła­du pra­cy i cza­su.

– Czy może podać pani jakie to reali­za­cje?

– Jeśli cho­dzi o teren zwią­za­ny z Kędzie­rzy­nem-Koź­lem to na pew­no decy­zja o budo­wie dal­szej czę­ści obwod­ni­cy Kędzie­rzy­na-Koź­la. Inna zwią­za­na z mia­stem inwe­sty­cja to remont linii kole­jo­wej z Opo­la do Kędzie­rzy­na, w spra­wie któ­rej moc­no lob­bo­wa­łam i na ten remont zosta­ło prze­zna­czo­nych oko­ło jeden miliard zło­tych. Będzie wyko­na­ny remont linii trak­cyj­nej wraz z ist­nie­ją­cą infra­struk­tu­rą m.in. dwor­ce i przy­stan­ki. Poza tym zaj­mo­wa­łam się spra­wą uże­glow­nie­nia Odry wraz z woje­wo­dą i Bog­da­nem Tomasz­kiem. Ta spra­wa jest bar­dzo poważ­na i wyma­ga wiel­kich nakła­dów finan­so­wych i cza­su. W ramach komi­sji bila­te­ral­nych spo­ty­ka­łam się z Cze­cha­mi i tak­że z Niem­ca­mi. Coraz więk­sze­go zna­cze­nia nabie­ra kon­cep­cja budo­wy kana­łu Odra-Łaba-Dunaj, co ma prze­ło­że­nie na postęp w spra­wie uże­glow­nie­nia Odry. To jest nie­ste­ty dłu­go­trwa­ły pro­ces, ale jestem prze­ko­na­na, że uda się to zre­ali­zo­wać.

– A co z pozo­sta­łym tere­nem Opolsz­czy­zny?

– Tutaj moż­na wymie­nić pla­no­wa­ne budo­wy obwod­nic Pra­sz­ki, Ole­sna, Nie­mo­dli­na, Brzeg wraz z dru­gą prze­pra­wą mosto­wą.

– To wszyst­ko są inwe­sty­cje infra­struk­tu­ral­ne. Czym jesz­cze w innych dzie­dzi­nach może się pani pochwa­lić?

– Oczy­wi­ście. Jako czło­nek komi­sji zdro­wia wspie­ra­łam powsta­nie wydzia­łu medycz­ne­go w Opo­lu, ponie­waż bar­dzo bra­ku­je nam leka­rzy. Na samym począt­ku kaden­cji w Nysie zosta­ło umiej­sco­wio­ne cen­trum man­da­to­we. Myślę w tym kon­tek­ście o prze­ciw­dzia­ła­niu depo­pu­la­cji w woje­wódz­twie opol­skim. Trze­ba powie­dzieć, że tacy inwe­sto­rzy jak Umi­co­re w Nysie czy zakład cze­ski w Prud­ni­ku będą niwe­lo­wać dotych­cza­so­wy odpływ kapi­ta­łu ludz­kie­go za gra­ni­cę. Zabie­ga­łam tak­że o więk­sze środ­ki na pla­ców­ki medycz­ne. Wie­le szpi­ta­li w cią­gu ostat­nich lat zosta­ło wyre­mon­to­wa­nych jak np. szpi­tal MSWiA w Opo­lu czy Głu­cho­ła­zach.

– Po dobrym wyni­ku w euro­wy­bo­rach otrzy­ma­ła pani dru­gie miej­sce do Sej­mu. Moż­na zatem wró­żyć pani reelek­cję. Czym zamie­rza się pani zająć w kolej­nej kaden­cji jeśli wybor­cy powie­rzą pani man­dat posła?

– Zamie­rzam kon­ty­nu­ować spra­wę zwro­tu zagra­bio­ne­go przez III Rze­szę mie­nia Związ­ku Pola­ków w Niem­czech, co do tej pory się nie sta­ło. Tak­że zamie­rzam sta­rać się o rów­ne trak­to­wa­nie naszych rol­ni­ków, gdyż w tej chwi­li dopła­ty z Unii są dla nas niż­sze niż w innych kra­jach tzw. sta­rej Unii. Zamie­rzam tak­że kon­ty­nu­ować sta­ra­nia o zwięk­sza­nie nakła­dów na służ­bę zdro­wia w naszym regio­nie. Poza stra­te­gicz­ny­mi spra­wa­mi chcę roz­wią­zy­wać na bie­żą­co pro­ble­my z jaki­mi zwra­ca­ją się do mnie miesz­kań­cy. Chcę moc­no wes­przeć rol­ni­ków w zakre­sie nowych tech­no­lo­gii. Mówię tutaj o roz­wo­ju apli­ka­cji kom­pu­te­ro­wych ze wspar­ciem sate­li­tar­nym, tak by rol­ni­cy mogli pre­cy­zyj­nie nawo­zić swo­je pola, któ­re prze­cież nie są jed­no­li­te. Moż­li­we jest tak­że wcze­sne wykry­wa­nie za pomo­cą tych apli­ka­cji cho­rób, któ­re tra­wią upra­wy. Trze­ba pamię­tać, że wszy­scy jeste­śmy kon­su­men­ta­mi efek­tów pra­cy naszych rol­ni­ków. Poza tym jak poka­zu­je moje dotych­cza­so­we doświad­cze­nie jako posła zie­mi opol­skiej trze­ba na bie­żą­co reago­wać na poja­wia­ją­ce się potrze­by i pro­ble­my miesz­kań­ców.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting