Patryk Jaki przyjedzie do Kędzierzyna

Wes­prze tutaj Janu­sza Kowal­skie­go, kan­dy­da­ta na posła z opol­skie­go listy do Sej­mu Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści.

Patryk Jaki w nie­dzie­lę poja­wi się w kil­ku mia­stach Opolsz­czy­zny. Do Kędzie­rzy­na-Koź­la przy­je­dzie oko­ło godzi­ny 19.00. Z miesz­kań­ca­mi spo­tka się w Domu Kul­tu­ry Che­mik przy alei Jana Paw­ła II. Będzie u nas wspie­rał Janu­sza Kowal­skie­go, kan­dy­da­ta z opol­skiej listy PiS do Sej­mu.

Kowal­ski i Jaki dzia­ła­ją wspól­nie od maja 2004 roku. Jaki był wów­czas matu­rzy­stą oraz orga­ni­za­to­rem gło­śnych pro­te­stów matu­rzy­stów, sprze­ci­wia­ją­cych się unie­waż­nie­niu egza­mi­nów. Kowal­ski, któ­ry koor­dy­no­wał zwy­cię­ską kam­pa­nią wybor­czą pra­wi­cy w Opo­lu w wybo­rach samo­rzą­do­wych w 2002 roku, zapro­po­no­wał Jakie­mu współ­pra­cę oraz wej­ście do śro­do­wi­ska Mło­dych Kon­ser­wa­ty­stów. Już dwa lata póź­niej Patryk Jaki został rad­nym, sze­fem Mło­dych Kon­ser­wa­ty­stów, a tak­że wice­pre­ze­sem Sto­wa­rzy­sze­nia „Stop Korup­cji”, któ­re zało­żył Janusz Kowal­ski.

W 2011 roku Jaki został posłem, a trzy lata póź­niej wybo­ry na pre­zy­den­ta Opo­la wygrał Arka­diusz Wiśniew­ski. Wspie­ra­li go Patryk Jaki i Janusz Kowal­ski, któ­ry w latach 2014 – 2015 był wice­pre­zy­den­tem Opo­la i zastęp­cą Wiśniew­skie­go. Już rok póź­niej Jaki uzy­skał bli­sko 30 tysię­cy gło­sów w wybo­rach do Sej­mu. To był naj­lep­szy wynik na Opolsz­czyź­nie.
– Bez wzglę­du na to, co przez te 15 lat zna­jo­mo­ści robi­li­śmy zawo­do­wo, w jakiej par­tii byli­śmy, zawsze były dla nas waż­ne idee kon­ser­wa­tyw­ne, im słu­ży­my i to jest spo­iwo naszej przy­jaź­ni – prze­ko­nu­je Kowal­ski.

Janusz Kowal­ski moc­no wszedł w kam­pa­nię wybor­czą. Przede wszyst­kim sta­ra się odgry­wać rolę „figh­te­ra” na opol­skiej liście PiS, czy­li poli­ty­ka wcho­dzą­ce­go w moc­ne star­cia z rywa­la­mi. Zaata­ko­wał mię­dzy inny­mi Roma­na Kol­ka, wice­mar­szał­ka woj. opol­skie­go.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting