W poniedziałek politycy spotkają się na debacie w DK Koźle

Orga­ni­zu­je ją sto­wa­rzy­sze­nie Kre­so­wian. Przy­ja­dą czo­ło­wi kan­dy­da­ci na posłów w regio­nie.

Sto­wa­rzy­sze­nie Kre­so­wian Kędzie­rzyn-Koź­le oraz Patrio­tycz­ny Zwią­zek Orga­ni­za­cji Kre­so­wych i Kom­ba­tanc­kich zapro­si­li kan­dy­da­tów do par­la­men­tu na deba­tę. For­mal­nie ma doty­czyć spraw kre­so­wych, ale w pew­no­ścią dys­ku­sja wyj­dzie poza te ramy. Spo­tka­nie odbę­dzie się 9 wrze­śnia 2019 roku o godzi­nie 17.00 w Miej­skim Ośrod­ku Kul­tu­ry przy uli­cy Skar­bo­wej 10. Popro­wa­dzi je pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia Kre­so­wian i Patrio­tycz­ne­go Związ­ku Orga­ni­za­cji Kre­so­wych i Kom­ba­tanc­kich Witold Listow­ski.

- Zapra­sza­my rów­nież miesz­kań­ców nasze­go mia­sta — mówi Witold Listow­ski. Z nie­ofi­cjal­nych infor­ma­cji wia­do­mo, że przy­bę­dą na nią m.in. Vio­let­ta Porow­ska, Kata­rzy­na Czo­cha­ra, a tak­że Robert Węgrzyn (Koali­cja Oby­wa­tel­ska).

Deba­ty u Kre­so­wian odby­wa­ją się czę­sto przed wie­lo­ma waż­ny­mi wybo­ra­mi. Szcze­gól­nie chęt­nie bra­li w nich udział kan­dy­da­ci na pre­zy­den­tów Kędzie­rzy­na-Koź­la. Cechu­je je przede wszyst­kim dość sto­no­wa­ny spo­sób pro­wa­dze­nia dys­ku­sji i wymia­ny argu­men­tów.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting