Klinika Nova dba o profilaktykę chorób urologicznych naszych mieszkańców

Kędzie­rzyń­ska kli­ni­ka po raz kolej­ny bie­rze udział w świa­to­wej akcji pod nazwą Uro­lo­gy Week.

To zapla­no­wa­ne na tydzień przed­się­wzię­cie mają­ce pro­mo­wać pro­fi­lak­ty­kę w zakre­sie uro­lo­gii. Tym razem poświę­co­ne jest pro­ble­mom cho­rób pro­sta­ty. Kli­ni­ka Nova, jeden z wio­dą­cych szpi­ta­li w regio­nie jest jed­nym z tych ośrod­ków, któ­ry nie tyl­ko wyzna­cza trend w lecze­niu scho­rzeń uro­lo­gicz­nych, ale rów­nież wno­si spo­ry wkład w roz­wój tej dzie­dzi­ny medy­cy­ny oraz pro­mo­cji pro­fi­lak­ty­ki scho­rzeń uro­lo­gicz­nych.

– 21 wrze­śnia w kli­ni­ce przy Kło­so­wej zor­ga­ni­zo­wa­na zosta­nie „Bia­ła sobo­ta”, pod­czas któ­rej bez­płat­nie prze­pro­wa­dza­ne będą kon­sul­ta­cje i roz­ma­ite bada­nia uro­lo­gicz­ne, doty­czą­ce zarów­no pro­ble­mów pro­sta­ty, jak i kami­cy ner­ko­wej czy nie­trzy­ma­nia moczu. Uro­lo­gy Week to nie tyl­ko tak zwa­ne „bia­łe dni”, bez­płat­ne bada­nia, ale rów­nież wie­le innych dzia­łań mają­cych słu­żyć pro­mo­wa­niu uro­lo­gii, dia­gno­sty­ki, zapo­bie­ga­niu cho­ro­bom uro­lo­gicz­nym – tłu­ma­czy Rafał Olej­nik, pre­zes spół­ki Kli­ni­ka Nova. – Orga­ni­zu­je­my rów­nież warsz­ta­ty dla uro­lo­gów z całej Pol­ski, wspól­nie z fir­mą Olym­pus, któ­ry jest lide­rem w pro­duk­cji oraz z fir­mą Quan­ta, któ­ra wie­dzie prym w pro­duk­cji lase­rów wyso­ko­ener­ge­tycz­nych. Leka­rze będą dosko­na­lić mię­dzy inny­mi tech­ni­kę RIRS słu­żą­cą lecze­niu kami­cy ner­ko­wej za pomo­cą endo­sko­pów gięt­kich i lase­rów wyso­ko­ener­ge­tycz­nych. Tego typu warsz­ta­ty pro­wa­dzi­my cyklicz­nie.

Kli­ni­ka Nova od począt­ku swo­jej dzia­łal­no­ści spe­cja­li­zu­je się w lecze­niu kami­cy ner­ko­wej. Jej leka­rze nie odstę­pu­ją na krok od świa­to­wych stan­dar­dów w tym zakre­sie, któ­re wymu­sza­ją coraz więk­szą efek­tyw­ność i mało inwa­zyj­ne spo­so­by lecze­nia. Wspo­mnia­na meto­da RIRS wypie­ra powo­li star­sze, tra­dy­cyj­ne, i bar­dziej inwa­zyj­ne spo­so­by lecze­nia kami­cy ner­ko­wej. Dok­tor Rafał Olej­nik i zespół leka­rzy uro­lo­gów wyko­na­li w kli­ni­ce Nova już ponad 1,5 tysią­ca tego typu zabie­gów. Leka­rze z kędzie­rzyń­skiej kli­ni­ki pod­kre­śla­ją, że w ostat­nim cza­sie ewo­lu­ował stan­dard sprzę­tu endo­sko­po­we­go, ale kli­ni­ka Nova zawsze sta­ra­ła się nadą­żać za zmia­na­mi, by jak naj­le­piej móc słu­żyć pacjen­tom.

Podob­nie spra­wa się ma z mało­in­wa­zyj­nym lecze­niem łagod­ne­go roz­ro­stu pro­sta­ty. W Kli­ni­ce z powo­dze­niem sto­so­wa­na jest naj­no­wo­cze­śniej­sza meto­da lase­ro­we­go wyłusz­cze­nia przez cew­kę pro­sta­ty meto­dą HoLEP – któ­ra jest jesz­cze bez­piecz­niej­sza, jed­no­cze­śnie moż­na usu­nąć nawet duże pro­sta­ty nie­mal bez­kr­wa­wo, a uży­cie mor­ce­le­ra­to­ra, powo­du­je, że ope­ra­cja ta jest krót­sza od kla­sycz­nej meto­dy TUR-P, a pacjent wycho­dzi do domu jesz­cze tego same­go dnia.

– Zapra­sza­my wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych bez­płat­ny­mi kon­sul­ta­cja­mi do kon­tak­tu z reje­stra­cja Kli­ni­ki Nova celem usta­le­nia godzi­ny bez­płat­nej wizy­ty — zachę­ca dr Rafał Olej­nik.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting