Leszek Stański

Wydawca i redaktor naczelny Tygodnika 7DNI

Już 8 czerwca Dni Chemików 2019. Grupa Azoty zaprasza na wielką imprezę

Na sce­nie wystą­pi m.in. zespół Myslo­vitz, będą też popu­lar­ni pol­scy skocz­ko­wie nar­ciar­scy i wie­le atrak­cji dla naj­młod­szych. Gru­pa...

Dziś ruszają Dni Miasta

Na sce­nie wystą­pią Luxtor­pe­da, Łąki Łan, Cleo i Agniesz­ka Chy­liń­ska. Będzie jed­nak dużo wię­cej atrak­cji. Dni Mia­sta to naj­więk­sza...

Opolska Nagroda Jakości dla prezydent Sabiny Nowosielskiej i dla firmy ZAMKON

Kapi­tu­ła doce­ni­ła pra­cę pre­zy­dent Sabi­ny Nowo­siel­skiej, przy­zna­jąc jej tytuł “Zna­ko­mi­te­go Przy­wód­cy”. Wyróż­nie­nie...

Mieszkańcy boją się. “Przestępcy czają się pod naszymi domami”

Nasi czy­tel­ni­cy zgło­si­li nam kil­ka przy­pad­ków o podej­rza­nych zacho­wa­niach ano­ni­mo­wych ludzi, któ­rzy obser­wo­wa­li ich domy....

Kończy się wymiana lamp w Kędzierzynie-Koźlu

Dzię­ki temu mia­sto zaosz­czę­dzi dzie­siąt­ki tysię­cy zło­tych na wydat­kach na ener­gię elek­trycz­ną. - Powo­li koń­czy­my już wymia­nę...

Arrivę w Kędzierzynie-Koźlu ma zastąpić GTV Bus

Nowa fir­ma ma wozić miesz­kań­ców powia­tu od lip­ca. Wraz z koń­cem czerw­ca koń­czy dzia­łal­ność na naszym tere­nie fir­ma prze­wo­zo­wa...

Nasze miasto uznane “Perłą samorządu”

Kędzie­rzyn-Koź­le zajął pierw­sze miej­sce w pre­sti­żo­wym ran­kin­gu Dzien­ni­ka-Gaze­ty Praw­nej. Roz­ma­ite samo­rzą­do­we ple­bi­scy­ty...

Jest absolutorium dla zarządu powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego

Wstrzy­ma­ło się jedy­nie czte­rech rad­nych, jed­na prze­ciw, resz­ta była za. Abso­lu­to­rium to swo­ista cen­zur­ka wysta­wia­na do roku wła­dzy...

Znamy ceny biletów i datę otwarcia Wodnego oKKa

Szcze­gó­ły ujaw­ni­ła dziś dyrek­tor Miej­skie­go Ośrod­ka Spor­tu i Rekre­acji. Base­ny zewnętrz­ne Wod­ne­go oKKa zosta­ną otwar­te już w...

Dyrektor biura komunikacji ZAK będzie posłem

Jerzy Naszkie­wicz zastą­pi w par­la­men­cie Patry­ka Jakie­go, któ­ry zro­bił świet­ny wynik w euro­wy­bo­rach. Jaki to jedy­ny Opo­la­nin, któ­ry...

Protection Plugin made by Web Hosting