Zakończył się pierwszy etap przebudowy Kanału Gliwickiego

W sumie zmo­der­ni­zo­wa­no czte­ry ślu­zy. Trwa­ją pra­ce na dwóch pozo­sta­łych.

Kanał Gli­wic­ki jest obec­nie mało wyko­rzy­sty­wa­ny, ale ma potęż­ny poten­cjał gospo­dar­czy. Dla­te­go daw­ny Regio­nal­ny Zarząd Gospo­dar­ki Wod­nej w Gli­wi­cach (dziś Wody Pol­skie) zde­cy­do­wał się go zmo­der­ni­zo­wać.

- Remont śluz Łabę­dy i Dzierż­no na Kana­le Gli­wic­kim dobiegł koń­ca. Tym samym zakoń­czył się I etap moder­ni­za­cji Kana­łu, w ramach któ­re­go ślu­zy odrzań­skie w Łabę­dach, Dzierż­nie, Rudziń­cu oraz Kłod­ni­cy zosta­ły przy­sto­so­wa­ne do III kla­sy dro­gi wod­nej — poin­for­mo­wa­ła Lin­da Hof­man, rzecz­nik pra­so­wy Wód Pol­skich w Gli­wi­cach.

Zasad­ni­czym celem prze­pro­wa­dzo­nych prac była popra­wa warun­ków trans­por­tu wod­ne­go. W tym celu wyko­na­no sze­reg zadań, któ­rych efek­tem jest m. in. zwięk­sze­nie prze­pu­sto­wo­ści śluz, skró­ce­nie cza­su ślu­zo­wań i zwięk­sze­nie bez­pie­czeń­stwa ruchu oraz popra­wa pozio­mu nie­za­wod­no­ści urzą­dzeń pra­cu­ją­cych na ślu­zach.

Zakres prac na moder­ni­zo­wa­nych ślu­zach obej­mo­wał m.in. remon­ty obu komór (ścian sta­lo­wych, beto­nów głów i dna komór, wymia­nę wrót wraz z napę­da­mi). Mając na uwa­dze koniecz­ność zacho­wa­nia cią­gło­ści żeglu­gi, stwo­rzo­no ela­stycz­ny har­mo­no­gram robót, w któ­rym ślu­zo­wa­nia na Kana­le Gli­wic­kim mogły odby­wać się jed­ną komo­rą każ­dej z remon­to­wa­nych śluz, bez koniecz­no­ści zamknię­cia dro­gi wod­nej dla ruchu towa­ro­we­go i rekre­acyj­ne­go.

W zakre­sie pro­wa­dzo­nych prac zna­la­zło się tak­że wzmoc­nie­nie grunt wokół komór, wyko­na­nie remon­tów ścian awan­por­tów i dalb oraz budo­wa nowych pomo­sty, umoż­li­wia­ją­cych zej­ście na ląd załóg jed­no­stek towa­ro­wych, ocze­ku­ją­cych na ślu­zo­wa­nie.

- Ponad­to, uru­cho­mio­no urzą­dze­nia słu­żą­ce do oszczęd­no­ścio­we­go ślu­zo­wa­nia, co pozwo­li­ło na zmniej­sze­nie zapo­trze­bo­wa­nia na wodę nie­zbęd­ną do pra­wi­dło­we­go wyko­rzy­sty­wa­nia obiek­tów — doda­ła Lin­da Hof­man. — Jako cał­ko­wi­cie nowe obiek­ty powsta­ły ruro­cią­gi obie­go­we, słu­żą­ce do prze­pro­wa­dza­nia nad­mia­ru wód (np. w przy­pad­ku wez­bra­nia) z pomi­nię­ciem komór śluz. Posta­wio­no tak­że budyn­ki socjal­ne dla pra­cow­ni­ków. Remon­to­wi zosta­ły pod­da­ne obiek­ty, w któ­rych znaj­du­ją się maszy­now­nie oraz ste­row­nie. Moder­ni­za­cji ule­gły też ukła­dy ste­ro­wa­nia i auto­ma­ty­ki. W zakre­sie prac zwią­za­nych z elek­try­ką, wymie­nio­no sta­re oświe­tle­nie śluz na nowo­cze­sne lam­py LED oraz sie­ci elek­trycz­ne. Zosta­ła tak­że upo­rząd­ko­wa­na gospo­dar­ka wod­no-ście­ko­wa i oto­cze­nie budyn­ków.

Pra­ce na czte­rech ślu­zach kosz­to­wa­ły 175 milio­nów zło­tych. Trwa­ją prze­bu­do­wy dwóch ostat­nich stop­ni wod­nych, w Nowej Wsi oraz Sła­wię­ci­cach.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting