Leszek Stański

Wydawca i redaktor naczelny Tygodnika 7DNI

W Kędzierzynie-Koźlu wygrywa Koalicja Obywatelska. Andrzej Buła jednak bez mandatu

Zagło­so­wa­ło na nią 9337 wybor­ców. To o bli­sko trzy tysią­ce wię­cej, niż dosta­ło PiS. W Kędzie­rzy­nie-Koź­lu nie było nie­spo­dzian­ki....

Patryk Jaki z Pis i Andrzej Buła w Europarlamencie

Dwóch Opo­lan dosta­ło się do euro­par­la­men­tu. To Patryk Jaki i Andrzej Buła. Nie­spo­dzian­ką jest suk­ces mar­szał­ka Opolsz­czy­zny....

Wyniki ogólnopolskie wyborów do Europarlamentu: PiS wygrywa

Na PiS gło­so­wa­ło 42,4% wybor­ców, na Koali­cję Euro­pej­ską 39,1%, na Wio­snę 6,6 %, Kon­fe­de­ra­cja 6,1 %, Kukiz’15 4,1% i Lewi­ca Razem 1,3%...

Katarzyna Czochara ma duże szanse na lepszy wynik od Sławomira Kłosowskiego

Według son­da­ży obec­nie zaj­mu­je trze­cie miej­sce na liście PiS. Wszyst­ko może się jed­nak zmie­nić do nie­dzie­li. Naj­now­szy son­daż dla...

Fala wezbraniowa dociera do powiatu kędzierzyńskiego

Naj­wyż­szy poziom Odry w Koź­lu będzie w nocy. Wie­czo­rem ner­wo­we chwi­le cze­ka­ją miesz­kań­ców Ciska i Bie­ra­wy. Oko­ło godzi­ny 16.00 w...

Emerytka z Kędzierzyna dała fałszywemu policjantowi 100 tysięcy złotych

Prze­stęp­cy byli tak zuchwa­li, że kaza­li jesz­cze kobie­cie iść do ban­ku po kolej­ne pie­nią­dze. W śro­dę do star­szej miesz­kan­ki...

Katarzyna Czochara przeciwna małżeństwom par homoseksualnych

Kan­dy­dat­ka PiS w wybo­rach do euro­par­la­men­tu mówi sta­now­czo: — Te spra­wy jasno okre­śla kon­sty­tu­cja. W koń­ców­ce kam­pa­nii...

Poseł Kukiz 15 Paweł Grabowski spotkał się z mieszkańcami w centrum miasta

– Zachę­cam do gło­so­wa­nia na urgru­po­wa­nie Kukiz 15 w naj­bliż­szych wybo­rach do euro­par­la­men­tu – mówił do miesz­kań­ców....

Katarzyna Czochara zdecydowanie przeciwko przyjmowaniu “uchodźców”

Kan­dy­dat­ka PiS w wybo­rach do euro­par­la­men­tu mówi, że pol­scy poli­ty­cy nie powin­ni się godzić na przyj­mo­wa­nie rze­ko­mych...

Będą kolejne inteligentne przejścia dla pieszych powstaną w Kędzierzynie-Koźlu

Mia­sto pozy­ska­ło na ten cel 100 tysię­cy zło­tych. Pierw­sze inte­li­gent­ne przej­ście dla pie­szych powsta­nie na uli­cy Łuka­sie­wi­cza. Teraz...

Protection Plugin made by Web Hosting