Klinika Nova została rozbudowana

Cześć szpi­tal­na zosta­ła wyraź­nie oddzie­lo­na od ambu­la­to­ryj­nej. Dzia­ła­ją teraz dwie izby przy­jęć, przy­by­ło gabi­ne­tów lekar­skich. Inwe­sty­cja war­ta 9 milio­nów zło­tych zosta­ła wła­śnie zakoń­czo­na.

Kli­ni­ka Nova to szpi­tal, któ­ry w ostat­nich latach bar­dzo moc­no wpi­sał się w mapę potrzeb zdro­wot­nych Opolsz­czy­zny. Reali­zu­je kon­trak­ty z Naro­do­wym Fun­du­szem Zdro­wia, współ­pra­cu­je z wie­lo­ma ubez­pie­czy­cie­la­mi, świad­czy tak­że komer­cyj­ne usłu­gi medycz­ne.

Pla­ców­ka znaj­du­ją­ca się przy uli­cy Kło­so­wej na osie­dlu Kłod­ni­ca i zosta­ła wła­śnie roz­bu­do­wa­na. Pra­ce trwa­ły ponad rok.

- To jest oko­ło 1000 metrów kwa­dra­to­wych nowej powierzch­ni, gdzie mie­ścić się będą biu­ra, część ambu­la­to­ryj­na i izba przy­jęć — mówi Rafał Olej­nik, pre­zes kli­ni­ki Nova.

W dobu­do­wa­nej czę­ści kli­ni­ki uru­cho­mio­ne zosta­ną mię­dzy inny­mi bar­dzo nowo­cze­sne gabi­ne­ty sto­ma­to­lo­gicz­ne. Jak mówi pre­zes Olej­nik, inwe­sty­cja była potrzeb­na przede wszyst­kim ze wzglę­du na rosną­cą licz­bę pacjen­tów. Ponad­to zmie­nia­ją się prze­pi­sy doty­czą­ce funk­cjo­no­wa­nia pla­có­wek służ­by zdro­wia, do tego doszła pan­de­mia koro­na­wi­ru­sa. Inwe­sty­cja zosta­ła wła­śnie tak zre­ali­zo­wa­na, aby mak­sy­mal­nie chro­nić pacjen­tów korzy­sta­ją­cych z usług Novej.

Mię­dzy inny­mi zmniej­szo­na zosta­ła ilość miejsc w pocze­kal­niach, powsta­ły izo­lat­ki, ślu­zy. Wszę­dzie pra­cu­je nie­zwy­kle wydaj­ny sys­tem wen­ty­la­cyj­no-kli­ma­ty­za­cyj­ny, któ­ry wymie­nia powie­trze znaj­du­ją­ce się wewnątrz pomiesz­czeń.

- Potrze­bo­wa­li­śmy po pro­stu wię­cej prze­strze­ni — doda­je Rafał Olej­nik. — Roz­dzie­le­nie izby przy­jęć, reje­stra­cji, czę­ści ambu­la­to­ryj­nej od pomiesz­czeń szpi­tal­nych było koniecz­ne, dla­te­go zde­cy­do­wa­li­śmy się na inwe­sty­cję.

Część admi­ni­stra­cyj­na zyska­ła mię­dzy inny­mi nowo­cze­sną salę kon­fe­ren­cyj­ną. To o tyle istot­ne, że kli­ni­ka Nova coraz czę­ściej orga­ni­zu­je roz­ma­ite szko­le­nia dla leka­rzy z róż­nych dzie­dzin medy­cy­ny.

Uro­czy­stość prze­cię­cia wstę­gi w roz­bu­do­wa­nej czę­ści kli­ni­ki Novej zosta­ła ogra­ni­czo­na do mini­mum ze wzglę­du na pan­de­mię. Pre­zes Olej­nik pod­czas oko­licz­no­ścio­wej prze­mo­wy przy­po­mniał oso­bę Ana­to­la Maj­che­ra, któ­ry przed laty zaan­ga­żo­wał się w uru­cho­mie­nie Novej. Pod­kre­ślał, że dr Maj­cher był wizjo­ne­rem, któ­re­go wizje i marze­nia wła­śnie się speł­nia­ją wraz z roz­bu­do­wą szpi­ta­la na ul. Kło­so­wej.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting