Kolejna szkoła z koronawirusem. Zakażony uczeń Szkoły Podstawowej nr 19

Od śro­dy jed­na z klas prze­cho­dzi na naucza­nie zdal­ne.

Fakt wykry­cia zaka­że­nia koro­na­wi­ru­sa wśród jed­ne­go z uczniów potwier­dzi­ła w roz­mo­wie z dzien­ni­ka­rza­mi Boże­na Łotec­ka, dyrek­tor pod­sta­wów­ki nr 19.

Od kil­ku dni uczeń nie prze­by­wa już w szko­le, jest w domo­wej izo­la­cji. Jego stan ma być dobry. Jed­no­cze­śnie od śro­dy na kwa­ran­tan­nę prze­cho­dzi cała kla­sa. Infor­ma­cja w tej spra­wie zosta­ła już prze­ka­za­na do pre­zy­dent mia­sta Sabi­ny Nowo­siel­skiej.

Nie moż­na wyklu­czyć, że w kolej­nych dniach podob­ne przy­pad­ki poja­wią się tak­że w innych szko­łach.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting