Uczennica liceum zakażona koronawirusem

Cała kla­sa tra­fi­ła na kwa­ran­tan­nę. Jeśli do piąt­ku ucznio­wie nie wyka­żą obja­wów cho­ro­by, wów­czas będą mogli wró­cić do szko­ły.

To pierw­szy przy­pa­dek potwier­dzo­ne­go zaka­że­nia w szko­le na tere­nie Kędzie­rzy­na-Koź­la. Cho­ra na COVID-19 jest jed­na z uczen­nic II Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go im. Miko­ła­ja Koper­ni­ka. Po raz ostat­ni była na lek­cjach w śro­dę 9 wrze­śnia.

Decy­zja o wysła­niu całej kla­sy na kwa­ran­tan­nę i wpro­wa­dze­niu zajęć zdal­nych zosta­ła pod­ję­ta po kon­sul­ta­cji z Sane­pi­dem. Jed­no­cze­śnie służ­by cze­ka­ją na infor­ma­cje o sta­nie zdro­wia uczniów. Jeśli do koń­ca tygo­dnia nie wystą­pią u nich obja­wy cho­ro­by, wów­czas będą mogli wró­cić na lek­cje od ponie­dział­ku.

Pozo­sta­łe kla­sy i nauczy­cie­le cho­dzą do szko­ły bez zmian. Wcze­śniej nad­zo­ro­wi epi­de­mio­lo­gicz­ne­mu pod­da­no jed­ną z klas w PSP nr 9. Powo­dem było podej­rze­nie zaka­że­nia u jed­ne­go z uczniów. Osta­tecz­nie wynik badań ucznia oka­zał się ujem­ny.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting