Gdzie na jesień wyjechać z Miejskim Zakładem Komunikacyjnym? Są ciekawe propozycje

Pod koniec wrze­śnia zapla­no­wa­ny wyjaz­dy do Ogro­dzień­ca i Kra­ko­wa, a na począt­ku paź­dzier­ni­ka do kopa­li soli w Wie­licz­ce.

Miej­ski Zakład Komu­ni­ka­cyj­ny od dłuż­sze­go już cza­su orga­ni­zu­je wyciecz­ki w cie­ka­we tury­stycz­ne miej­sca na tere­nie Pol­ski i kra­jach za naszą gra­ni­cą. Zapo­trze­bo­wa­nie na takie usłu­gi jest duże, o czym świad­czy sta­le wyso­ka fre­kwen­cja.

Na naj­bliż­sze dni MZK pla­nu­je trzy cie­ka­we wyjaz­dy. 26 wrze­śnia auto­bus zawie­zie chęt­nych do Kra­ko­wa. Dzień póź­niej miej­ski prze­woź­nik jedzie do Ogro­dzień­ca, a 3 paź­dzier­ni­ka do kopal­ni soli w Wie­licz­ce. Wszyst­kie bile­ty w cenie 79 zł.

PROGRAM:

Kra­ków, 26 wrze­śnia

09:00 – przy­sta­nek MZK przy Dwor­cu Kole­jo­wym w Kędzie­rzy­nie
09:05 – przy­sta­nek MZK przy ul. Pio­nie­rów przy Punk­cie Sprze­da­ży Bile­tów (skrzy­żo­wa­nie Pionierów/1Maja/Damrota)
09:10 – przy­sta­nek MZK przy Jana Paw­ła II 2, tj. przy­sta­nek linii nr 5 w kie­run­ku Sła­wię­cic, przy Infi­ni­ti Fit­ness Club
09:20 – przy­sta­nek MZK w Sła­wię­ci­cach przy skle­pie Her­mes
Bez­po­śred­ni prze­jazd do Kra­ko­wa bez­po­śred­nio, oko­ło 2 godzi­ny. O godzi­nie 19:00 wyjazd w dro­gę powrot­ną.

Ogro­dzie­niec, 27 wrze­śnia

09:00 – przy­sta­nek MZK przy PKP w Kędzie­rzy­nie
09:05 – przy­sta­nek MZK przy ul. Pio­nie­rów przy Punk­cie Sprze­da­ży Bile­tów (skrzy­żo­wa­nie Pionierów/1Maja/Damrota)
09:10 – przy­sta­nek MZK przy Jana Paw­ła II 2, tj. przy­sta­nek linii nr 5 w kie­run­ku Sła­wię­cic, przy Infi­ni­ti Fit­ness Club
09:20 – przy­sta­nek MZK w Sła­wię­ci­cach przy skle­pie Her­mes
Czas posto­ju busa na miej­scu to 5 godzin. Dokład­ną godzi­nę powro­tu poda Kie­row­ca.

Wie­licz­ka, 3 paź­dzier­ni­ka

08:00 – przy­sta­nek MZK przy PKP w Kędzie­rzy­nie
08:05 – przy­sta­nek MZK przy ul. Pio­nie­rów przy Punk­cie Sprze­da­ży Bile­tów (skrzy­żo­wa­nie Pionierów/1Maja/Damrota)
08:10 – przy­sta­nek MZK przy Jana Paw­ła II 2, tj. przy­sta­nek linii nr 5 w kie­run­ku Sła­wię­cic, przy Infi­ni­ti Fit­ness Club
08:20 – przy­sta­nek MZK w Sła­wię­ci­cach przy skle­pie Her­mes
Dokład­ną godzi­nę wyjaz­du w dro­gę powrot­ną poda Kie­row­ca na miej­scu.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting