Już w weekend Mistrzostwa Polski modeli pływających | 7DNI Już w weekend Mistrzostwa Polski modeli pływających - 7DNI

Już w weekend Mistrzostwa Polski modeli pływających

Naj­lep­si mode­la­rze ści­gać się będą na sta­wach przy uli­cy Gli­wic­kiej.

Kędzie­rzyn-Koź­le już wie­lo­krot­nie gościł naj­lep­szych kon­struk­to­rów łodzi ste­ro­wa­nych radio­wo. Tym razem od piąt­ku do nie­dzie­li na sta­wach przy uli­cy Gli­wic­kiej roze­gra­ne zosta­ną Mistrzo­stwa Pol­ski mode­li pły­wa­ją­cych w kla­sie M.

W pią­tek od 8.00 do 18.00 trwać będzie rywa­li­za­cja w kla­sach manew­ro­wych i szyb­ko­ścio­wych. Dzień póź­niej z rana roz­pocz­ną się star­ty w kla­sach wyści­go­wych, któ­re potrwa­ją do nie­dzie­li. Zakoń­cze­nie mistrzostw oko­ło godzi­ny 14.00. Impre­za odbę­dzie się pod hono­ro­wym patro­na­tem pre­zy­den­ta Kędzie­rzy­na-Koź­la.

Począt­ki mode­lar­stwa w Kędzie­rzy­nie się­ga­ją 1962 roku. Powsta­ły wów­czas dwie pra­cow­nie, jed­na przy Zakła­dach Che­micz­nych w Bla­chow­nia, a dru­ga przy żeglar­skim Klu­bie wod­nym na osie­dlu Azo­ty w ośrod­ku “nie­dziel­nym” nad Kana­łem Gli­wic­kim. Mode­lar­stwo od 2008 roku zosta­ło wpi­sa­ne do dys­cy­plin spor­to­wych i pod­le­ga pod Mini­ster­stwo Spor­tu.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting