Ostatnia kiepska droga na os. Piastów idzie do remontu

Uli­ca Kró­lo­wej Jadwi­gi zosta­nie zwę­żo­na, ale przez to zyska nową nawierzch­nię. Inwe­sty­cję prze­pro­wa­dzi Powia­to­wy Zarząd Dróg.

To już ostat­nia duża uli­ca na osie­dlu Pia­stów co do któ­rej kie­row­cy mają uza­sad­nio­ne pre­ten­sje o jej stan tech­nicz­ny. Uli­ca Kró­lo­wej Jadwi­gi swe­go cza­su powsta­ła jako część obwod­ni­cy Śród­mie­ścia, ale trakt ten nie został dokoń­czo­ny. Przez ostat­nie lata jej nawierzch­nia zosta­ła dość moc­no znisz­czo­na. Dla­te­go wła­dze powia­tu zde­cy­do­wa­ły, że musi zostać prze­bu­do­wa­na.

- Na remont samo­rząd zdo­był 50-pro­cen­to­we dofi­nan­so­wa­nie z Fun­du­szu Dróg Samo­rzą­do­wych. Zgod­nie z pod­pi­sa­ną umo­wą inwe­sty­cja pochło­nie 2 mln 300 tys. zł, poło­wa pocho­dzi z budże­tu powia­tu — poin­for­mo­wał Adam Leci­bil, rzecz­nik pra­so­wy Sta­ro­stwa Powia­to­we­go w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

Po zakoń­czo­nej inwe­sty­cji wła­ści­wie wszyst­kie głów­ne dro­gi na os. Pia­stów będą wyre­mon­to­wa­ne. Co istot­ne, na uli­cy Kró­lo­wej Jadwi­gi przy­bę­dzie pra­wie 80 nowych miejsc par­kin­go­wych. Nawierzch­nia zosta­nie też solid­nie wzmoc­nio­na.

- Remont uli­cy to kon­ty­nu­acja moder­ni­za­cji dróg na osie­dlu Pia­stów, wcze­śniej sta­ro­stwo wyre­mon­to­wa­ło tam uli­cę Krzy­wo­uste­go, a tak­że al. Lisa. Wszyst­kie wymie­nio­ne dro­gi to wła­ści­wie klu­czo­we szla­ki komu­ni­ka­cyj­ne w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu, uli­ce dojaz­do­we do licz­nych zakła­dów pra­cy — pod­kre­ślił rzecz­nik urzę­du.

Powiat jed­no­cze­śnie pro­wa­dzi inną inwe­sty­cję dro­go­wą, to prze­bu­do­wa dro­gi z Więk­szyc do Radzie­jo­wa w gmi­nie Reń­ska Wieś. Tam pra­ce są już zaawan­so­wa­ne. Remont rów­nież pro­wa­dzo­ny jest z pie­nię­dzy sta­ro­stwa oraz Fun­du­szu Dróg Samo­rzą­do­wych.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting