Kozielski pośredniak kusi pracą w służbach mundurowych | 7DNI Kozielski pośredniak kusi pracą w służbach mundurowych - 7DNI

Kozielski pośredniak kusi pracą w służbach mundurowych

Do służ­by bar­dzo chęt­nie przyj­mu­ją teraz woj­sko oraz poli­cja.

W Powia­to­wym Urzę­dzie Pra­cy w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu jest aktu­al­nie 330 wol­nych miejsc pra­cy. Ale pośred­niak kusi przede wszyst­kim pra­cą w służ­bach mun­du­ro­wych. PUP infor­mu­je, że ruszy­ła nowa kam­pa­nia rekru­ta­cyj­na do woj­ska. Co waż­ne, bar­dzo moc­no uprosz­czo­no zasa­dy ubie­ga­nia się o etat w woj­sku.

Poda­nie moż­na zło­żyć przez inter­net a potem w jeden dzień zała­twić wszyst­kie for­mal­no­ści w Woj­sko­wym Cen­trum Rekru­ta­cyj­nym. Potem cze­ka nas jesz­cze 28-dnio­we szko­le­nie i moż­na zaczy­nać służ­bę.

Pod­sta­wę wyna­gro­dze­nia żoł­nie­rza zawo­do­we­go sta­no­wi upo­sa­że­nie zasad­ni­cze o prze­cięt­nej wyso­ko­ści 5530 zł brut­to. Poza nim człon­ko­wie woj­ska otrzy­mu­ją dodat­ki: spe­cjal­ny, służ­bo­wy, moty­wa­cyj­ny, funk­cyj­ny, kom­pen­sa­cyj­ny oraz za dłu­go­let­nią służ­bę. Trze­ba jed­nak pamię­tać, że upo­sa­że­nie zale­ży od stop­nia. Dla sze­re­gow­cy wyno­si oni 3,6 tys. zło­tych a dla cho­rą­że­go już 4,8 tys. zł.

Żoł­nierz zawo­do­wy ma pra­wo do zakwa­te­ro­wa­nia w miej­sco­wo­ści, gdzie peł­ni służ­bę (oczy­wi­ście tyl­ko na czas peł­nie­nia służ­by)

PUP nama­wia też do pra­cy w poli­cji. Przed roz­po­czę­ciem służby,nowo przy­ję­ci poli­cjan­ci kie­ro­wa­ni są na kurs pod­sta­wo­wy. Już wów­czas otrzy­mu­ją wyna­gro­dze­nie, któ­re wyno­si oko­ło 2 800 zło­tych net­to.

Po 6 mie­sięcz­nym szko­le­niu, zarob­ki poli­cjan­tów prze­kra­cza­ją śred­nio 3 800 zło­tych netto.Kolejne awan­se w służ­bie wią­żą się ze wzro­stem wyna­gro­dze­nia.

Pierw­szym kro­kiem jest zło­że­nie doku­men­tów w Komen­dzie Powia­to­wej Poli­cji w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Są one przyj­mo­wa­ne cało­do­bo­wo.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting