Uczeń Szkoły Podstawowej nr 9 jednak nie ma koronawirusa. Koniec nadzoru epidemiologicznego | 7DNI Uczeń Szkoły Podstawowej nr 9 jednak nie ma koronawirusa. Koniec nadzoru epidemiologicznego - 7DNI

Uczeń Szkoły Podstawowej nr 9 jednak nie ma koronawirusa. Koniec nadzoru epidemiologicznego

Infor­ma­cję taką prze­ka­zał we wto­rek dyrek­tor pod­sta­wów­ki Woj­ciech Cza­pla.

Do śro­dy trze­ba było cze­kać na wyni­ki badań ucznia siód­mej kla­sy PSP nr 9 w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Wynik bada­nia na obec­ność koro­na­wi­ru­sa oka­zał się nega­tyw­ny. To ozna­cza, że uczeń nie jest zaka­żo­ny, tym samym nie mógł zara­żać swo­ich kole­gów i kole­żan­ki z kla­sy. W związ­ku z tym z całej kla­sy zdję­to tzw. nad­zór epi­de­mio­lo­gicz­ny. Pole­gał on na sta­łym kon­tak­cie uczniów z pra­cow­ni­ka­mi sane­pi­du i moni­to­rin­gu ich sta­nu zdro­wia.

O wyni­kach badań poin­for­mo­wał dyrek­tor szko­ły pod­sta­wo­wej nr 9 Woj­ciech Cza­pla: “Dro­dzy Pań­stwo, Dro­dzy Ucznio­wie z ogrom­ną przy­jem­no­ścią infor­mu­ję, że zosta­łem poin­for­mo­wa­ny przez kędzie­rzyń­sko-koziel­ski sane­pid o wyni­ku badań prze­pro­wa­dzo­nych w kie­run­ku COVID-19 u uczen­ni­cy mojej szko­ły – wynik jest nega­tyw­ny. W związ­ku z powyż­szym sane­pid zdej­mu­je nad­zór epi­de­mio­lo­gicz­ny nad wcze­śniej obcię­tą nim gru­pą uczniów i nauczy­cie­li. Wra­ca­my do nor­mal­ne­go try­bu pra­cy.
Dzię­ku­je wszyst­kim Wam za zacho­wa­nie spo­ko­ju i zdro­we­go roz­sąd­ku w ostat­nich dniach. Jeste­ście wiel­cy – prze­trwa­li­śmy.”

Alarm w szko­le wsz­czę­to w ponie­dzia­łek. Wcze­śniej, bo w nie­dzie­le dyrek­tor PSP nr 9 poin­for­mo­wał rodzi­ców o moż­li­wym poten­cjal­nym ogni­sku zaka­że­nia. Wszyst­ko przez fakt, że pozy­tyw­ne wyni­ki bada­nia na koro­na­wi­ru­sa ode­bra­li człon­ko­wie naj­bliż­szej rodzi­ny ucznia. Oka­za­ło się jed­nak, że nie doszło do trans­mi­sji i tym samym kolej­nych zaka­żeń w szko­le.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting