Leszek Stański

Wydawca i redaktor naczelny Tygodnika 7DNI

Jest nowy komendant Straży Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu

Został nim Alek­sy Pta­szyń­ski, opol­ski poli­cjant. Wygrał on rywa­li­za­cję z sze­ścior­giem kontr­kan­dy­da­tów. Wakat na sta­no­wi­sku...

Ukrywał się przed policją. Podszedł po papierosa do… funkcjonariusza

Poli­cjant roz­po­znał poszu­ki­wa­ne­go i go zatrzy­mał. Do nie­co­dzien­ne­go zda­rze­nia doszło kil­ka dni temu...

Kędzierzynianin najlepszym zawodnikiem świata w biegu przez płotki

Świa­to­wa Fede­ra­cja Lek­kiej Atle­ty­ki przed­sta­wi­ła wła­śnie naj­now­szy ran­king, na cze­le któ­re­go zna­lazł się Hen­ryk Szy­mu­ra....

Komendanta straży miejskiej wybiorą spośród siedmiu osób

Jest szan­sa, że jed­nost­ka będzie mia­ła nowe­go sze­fa do koń­ca mie­sią­ca. Na sta­no­wi­sko komen­dan­ta Stra­ży Miej­skiej...

Nie żyje dwóch mieszkańców powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Prawdopodobnie zatruli się czadem

Cia­ła bra­ci zna­le­zio­no w ich domu w Dłu­go­mi­ło­wi­cach. Wezwa­nie do służb ratun­ko­wych przy­szło po godzi­nie 16.00. Na miej­sce...

Groźny wypadek dwóch osobówek na ul. Kozielskiej

Doszło do nie­go dziś przed 19.00 pod mar­ke­tem Media Expert. Na miej­scu są dwa zastę­py stra­ży pożar­nej, poli­cja oraz karet­ka. Do zde­rze­nia...

Radni zajmą się wreszcie zawieszonym konkursem na dyrektora szpitala

Nad­zwy­czaj­na sesja rady powia­tu w tej spra­wie odbę­dzie się we wto­rek. Rad­ni będą chcie­li roz­strzy­gnąć wąt­pli­wo­ści doty­czą­ce...

Żenująco skromna sala ślubów kosztowała 232 tys. zł

Sza­sta­nie miej­ski­mi pie­niędz­mi pod rzą­da­mi pre­zy­dent Sabi­ny Nowo­siel­skiej wła­śnie prze­kro­czy­ło kolej­ną gra­ni­cę absur­du....

Budowa Wodnego oKKa została wstrzymana

Z upo­waż­nie­nia Sabi­ny Nowo­siel­skiej pro­jek­tan­ci popro­si­li sta­ro­stwo o uchy­le­nie pozwo­le­nia na budo­wę kom­plek­su base­nów...

Miasto kontra kupcy. Spór o to, gdzie przenieść targowiska z ul. Damrota

Loka­li­za­cja zapro­po­no­wa­na przez MZBK nie podo­ba się han­dlow­com. W tym roku tar­go­wi­sko na uli­cy Dam­ro­ta w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu...

Protection Plugin made by Web Hosting