Komendanta straży miejskiej wybiorą spośród siedmiu osób

Jest szan­sa, że jed­nost­ka będzie mia­ła nowe­go sze­fa do koń­ca mie­sią­ca.

Na sta­no­wi­sko komen­dan­ta Stra­ży Miej­skiej w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu apli­ko­wa­ło 8 osób. Sie­dem prze­szło do dru­gie­go eta­pu kwa­li­fi­ka­cji. Trwa­ją już prze­słu­cha­nia. Nazwisk poten­cjal­nych komen­dan­tów urząd mia­sta nie ujaw­nia.

Jest szan­sa, że nazwi­sko nowe­go sze­fa jed­nost­ki pozna­my jesz­cze w stycz­niu. Co cie­ka­we, infor­ma­cja o tym, że magi­strat szu­ka nowe­go komen­dan­ta zosta­ła opu­bli­ko­wa­na nawet w powia­to­wym urzę­dzie pra­cy.

Dotych­cza­so­wy komen­dant Grze­gorz Grze­sik nie peł­ni funk­cji od ponad mie­sią­ca. Ofi­cjal­nie miał zre­zy­gno­wać z powo­dów zdro­wot­nych. Dymi­sja zbie­gła się jed­nak w cza­sie z ujaw­nie­niem infor­ma­cji o pro­ku­ra­tor­skim śledz­twie doty­czą­cym nie­pra­wi­dło­wo­ści w funk­cjo­no­wa­niu jed­nost­ki SM w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Cho­dzi o utrud­nia­nie dzia­łal­no­ści związ­ko­wej i dys­kry­mi­na­cję człon­ków związ­ku zawo­do­we­go stra­ży miej­skiej.

Kon­tro­lę w tej spra­wie prze­pro­wa­dzi­ła Pań­stwo­wa Inspek­cja Pra­cy w Opo­lu. Wyka­za­ła ona, że człon­ko­wie związ­ku zawo­do­we­go byli pomi­ja­ni przy awan­sach i przy­zna­wa­niu nagród. Pozba­wia­no ich tak­że pre­mii. Jeśli ktoś zde­cy­do­wał się jed­nak odejść ze związ­ku zawo­do­we­go, wów­czas był doce­nia­ny przez prze­ło­żo­nych.

Wsku­tek kon­flik­tów dwie oso­by ode­szły z pra­cy, ze sta­no­wisk zre­zy­gno­wa­li tak­że prze­wod­ni­czą­cy związ­ku zawo­do­we­go i jego zastęp­ca. Docho­dze­nie pro­wa­dzi pro­ku­ra­tu­ra w Strzel­cach Opol­skich. War­to pod­kre­ślić, że utrud­nia­nie dzia­łal­no­ści związ­ko­wej jest prze­stęp­stwem.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting