Ukrywał się przed policją. Podszedł po papierosa do… funkcjonariusza

Poli­cjant roz­po­znał poszu­ki­wa­ne­go i go zatrzy­mał. Do nie­co­dzien­ne­go zda­rze­nia doszło kil­ka dni temu w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

Nie­daw­no Opolsz­czy­zna żyła podob­ną histo­rią, gdy poszu­ki­wa­ny przez poli­cję i pro­ku­ra­tu­rę męż­czy­zna wsiadł do samo­cho­du “na sto­pa” i zdra­dził kie­row­cy, że wysta­wio­no za nim list goń­czy. Funk­cjo­na­riusz oczy­wi­ście zatrzy­mał pasa­że­ra, któ­ry tra­fił za kra­ty.

O podob­nym pechu może mówić inny prze­stęp­ca z Kędzie­rzy­na-Koź­la. Do zda­rze­nia doszło kil­ka dni temu, w cen­trum mia­sta. Poli­cjan­ta będą­ce­go po służ­bie zacze­pił męż­czy­zna, pro­sząc o papie­ro­sa. Funk­cjo­na­riusz szyb­ko sko­ja­rzył, że oso­ba ta jest poszu­ki­wa­na za licz­ne kra­dzie­że. Poli­cjant roz­po­znał twarz męż­czy­zny z poli­cyj­nych kar­to­tek.

Funk­cjo­na­riusz zatrzy­mał 43-lat­ka, a następ­nie prze­ka­zał poli­cjan­tom będą­cym w służ­bie. Poszu­ki­wa­ny tra­fił już do aresz­tu śled­cze­go.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting