Nie żyje dwóch mieszkańców powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Prawdopodobnie zatruli się czadem

Cia­ła bra­ci zna­le­zio­no w ich domu w Dłu­go­mi­ło­wi­cach.

Wezwa­nie do służb ratun­ko­wych przy­szło po godzi­nie 16.00. Na miej­sce naj­pierw przy­je­cha­ła karet­ka z ratow­ni­ka­mi medycz­ny­mi. W domu w Dłu­go­mi­ło­wi­cach zna­le­zio­no cia­ła dwóch bra­ci w wie­ku oko­ło 50-lat.

Po chwi­li na miej­sce doje­cha­li stra­ża­cy. Mier­ni­ki cza­du wyka­za­ły stę­że­nie 250 ppm. Co praw­da nie jest to daw­ka śmier­tel­na, ale naj­praw­do­po­dob­niej doszło do prze­wie­trze­nia miesz­ka­nia. Na chwi­lę obec­ną to wła­śnie zacza­dze­nie jest jed­nak naj­bar­dziej praw­do­po­dob­ną przy­czy­ną śmier­ci.

Tle­nek węgla potocz­nie zwa­ny cza­dem jest gazem sil­nie tru­ją­cym, bez­barw­nym i bez­won­nym, nie­co lżej­szym od powie­trza, co powo­du­je, że łatwo się z nim mie­sza i w nim roz­prze­strze­nia. Powsta­je w wyni­ku nie­peł­ne­go spa­la­nia wie­lu paliw m.in.: drew­na, ole­ju, gazu, ben­zy­ny, naf­ty, pro­pa­nu, węgla, ropy, spo­wo­do­wa­ne­go bra­kiem odpo­wied­niej ilo­ści tle­nu, nie­zbęd­nej do zupeł­ne­go spa­la­nia.

Może to wyni­kać z bra­ku dopły­wu świe­że­go (zewnętrz­ne­go) powie­trza do urzą­dze­nia, w któ­rym nastę­pu­je spa­la­nie albo z powo­du zanie­czysz­cze­nia, zuży­cia lub złej regu­la­cji pal­ni­ka gazo­we­go, a tak­że przed­wcze­sne­go zamknię­cia pale­ni­ska pie­ca lub kuch­ni. Jest to szcze­gól­nie groź­ne w miesz­ka­niach, w któ­rych okna są szczel­nie zamknię­te lub uszczel­nio­ne na zimę.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting