Leszek Stański

Wydawca i redaktor naczelny Tygodnika 7DNI

Rusza kolejna edycja budżetu obywatelskiego

W tym roku zwięk­szo­no pule do 1,6 milio­na zło­tych. Zain­te­re­so­wa­nie budże­tem oby­wa­tel­skim rośnie z roku na rok. Miesz­kań­cy...

Problemy z brakiem lekarzy w opolskich szpitalach. Co z ZOZ-em w Kędzierzynie-Koźlu?

Dziś u wice­wo­je­wo­dy odby­ło się spo­tka­nie w spra­wie kry­zy­su w służ­bie zdro­wia. Oddzia­ły wewnętrz­ne w Ole­śnie...

Matka z dzieckiem potrącona na pasach przez kierowcę bez prawa jazdy

Pojazd nie miał dodat­ko­wo badań tech­nicz­nych. Na uli­cy Koziel­skiej, kie­ru­ją­cy toyo­tą potrą­cił 30-let­nią kobie­tę z dziec­kiem,...

Policja i rodzina szukają 23-letniej kobiety z Kędzierzyna-Koźla

Pau­li­na Fili­pak ostat­ni raz widzia­na była 19 grud­nia oko­ło godzi­ny 16.00. Poli­cjan­ci z Komen­dy Powia­to­wej Poli­cji...

Jak będą czynne sklepy w święta w Kędzierzynie-Koźlu

Zaku­py naj­le­piej zro­bić do sobo­ty, ale nawet w pierw­szy dzień świąt powin­ni­śmy zna­leźć kil­ka otwar­tych pla­có­wek. W okre­sie...

Przedłuża się remont drogi do Cisowej

Pier­wot­nie mia­ła zostać otwar­ta w listo­pa­dzie, potem mówio­no o ter­mi­nie przed świę­ta­mi. Ale trze­ba będzie pocze­kać do...

Cztery zastępy straży przyjechały do spalonych bułek

Do nie­co­dzien­ne­go zda­rze­nia doszło dziś na osie­dlu Pogo­rze­lec. Alarm prze­ciw­po­ża­ro­wy ogło­szo­no dziś po połu­dniu w skle­pie...

Kędzierzynianin zastrzelił się podczas akcji antyterrorystów

Poli­cja przy­zna­ła, że pod­czas akcji doszło do samo­bój­stwa oso­by typo­wa­nej do zatrzy­ma­nia. O tej spra­wie wie­lu miesz­kań­ców...

Jest akt oskarżenia przeciwko Bogdanowi S. Zabił po pijaku rowerzystę

Miesz­kań­co­wi powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go gro­zi 12 lat wię­zie­nia. Pro­ku­ra­tu­ra Rejo­no­wa w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu...

Rekordowa ilość ofert pracy w kozielskim PUP

Obec­nie jest ich ponad 200. Pro­po­no­wa­ne pen­sje jed­nak nie powa­la­ją. Tak dużo ofert pra­cy w koziel­skim pośred­nia­ku...

Protection Plugin made by Web Hosting