Budowa Wodnego oKKa została wstrzymana

Z upo­waż­nie­nia Sabi­ny Nowo­siel­skiej pro­jek­tan­ci popro­si­li sta­ro­stwo o uchy­le­nie pozwo­le­nia na budo­wę kom­plek­su base­nów w Azo­tach.

Jak usta­li­li­śmy, 28 grud­nia 2017 roku Piotr Ren­ke, wła­ści­ciel fir­my Bau­ren z Ryb­ni­ka, dzia­ła­jąc na pod­sta­wie upo­waż­nie­nia pod­pi­sa­ne­go przez pre­zy­dent Sabi­nę Nowo­siel­ską, zło­żył w wydzia­le Budow­nic­twa i Archi­tek­tu­ry Sta­ro­stwa Powia­to­we­go w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu wnio­sek o uchy­le­nie pozwo­le­nia na budo­wę Kędzie­rzyń­sko-Koziel­skie­go Cen­trum Aktyw­no­ści, czy­li kom­plek­su base­nów zwa­ne­go „Wod­nym oKKiem”. Urzęd­ni­cy sta­ro­stwa przy­chy­li­li się do tego wnio­sku, gdyż nie mie­li pod­staw odmó­wić.

Wnio­sek o uchy­le­nie pozwo­le­nia na budo­wę „Wod­ne­go oKKa” uza­sad­nio­no „pla­no­wa­ny­mi zmia­na­mi w pro­jek­cie budow­la­nym i nie speł­nie­niem warun­ków z pro­gra­mu funk­cjo­nal­no-użyt­ko­we­go”.
Nie­za­leż­nie od tej urzęd­ni­czej nowo­mo­wy ozna­cza to, że budo­wa zosta­ła wstrzy­ma­na i jej wzno­wie­nie może potrwać nawet kil­ka mie­się­cy. A to ozna­cza, że otwar­cie kąpie­li­ska, któ­re – zgod­nie z pier­wot­ny­mi pla­na­mi – mia­ło być goto­we już jesie­nią ubie­głe­go roku, może się opóź­nić o kolej­ne mie­sią­ce.

– Archi­tekt fir­my, któ­ra przy­go­to­wy­wa­ła pro­jekt zmarł, a nowy zawa­lał z ter­mi­na­mi reali­za­cji – wyja­śni­ła nam Sabi­na Nowo­siel­ska. – Ale to nie wpły­wa na ter­min reali­za­cji inwe­sty­cji. Powie­dzia­łam, że Cen­trum Aktyw­no­ści będzie goto­we w czerw­cu, bo taką mamy umo­wę. Chcia­ła­bym, żeby to było goto­we na Dzień Dziec­ka – doda­ła.

Sta­ro­stwo powia­to­we ma jed­nak teraz 65 dni na wyda­nie nowe­go pozwo­le­nia na budo­wę. Żeby tak się sta­ło, musi jed­nak dys­po­no­wać kom­plet­nym pro­jek­tem wraz z inwen­ta­ry­za­cją już wyko­na­nych prac. Każ­de wezwa­nie do usu­nię­cia ewen­tu­al­nych błę­dów w doku­men­ta­cji pro­jek­to­wej wydłu­ży ten czas o kolej­ne dni. Jeśli takich wezwań nie będzie, budo­wa może zostać wzno­wio­na naj­wcze­śniej na począt­ku mar­ca – jeże­li urzęd­ni­cy sta­ro­stwa nie będą pra­co­wa­li w try­bie eks­pre­so­wym, a nie mają takie­go obo­wiąz­ku.

Z tego powo­du wyda­je się co naj­mniej wąt­pli­we, by ocze­ki­wa­ny przez miesz­kań­ców Kędzie­rzy­na-Koź­la kom­pleks base­nów został odda­ny do użyt­ku w czerw­cu. Od począt­ku mar­ca, czy­li spo­dzie­wa­ne­go wyda­nia ponow­ne­go pozwo­le­nia na budo­wę na reali­za­cję wszyst­kich prac pozo­sta­ną zale­d­wie trzy mie­sią­ce.

Ukoń­cze­nie inwe­sty­cji w tym – i tak prze­su­nię­tym już o ponad pół roku – ter­mi­nie stoi pod tym więk­szym zna­kiem zapy­ta­nia, że nie wie­my jak zaawan­so­wa­ne są pra­ce fir­my Bau­ren nad nowym pro­jek­tem.

Pre­zy­dent Sabi­na Nowo­siel­ska zapew­nia, że w związ­ku z koniecz­no­ścią spo­rzą­dze­nia nowe­go pro­jek­tu mia­sto nie ponie­sie żad­nych dodat­ko­wych kosz­tów.

– Ale oczy­wi­ście do cza­su otrzy­ma­nia nowe­go pozwo­le­nia na budo­wę pra­ce będą wstrzy­ma­ne – potwier­dza pre­zy­dent Kędzie­rzy­na-Koź­la.

Wod­ne oKKo” jest kolej­ną z dłu­giej serii miej­skich inwe­sty­cji reali­zo­wa­nych pod rzą­da­mi Sabi­ny Nowo­siel­skiej, któ­rych ukoń­cze­nie wią­że się z poważ­ny­mi opóź­nie­nia­mi. Ostat­nim takim przy­kła­dem jest prze­bu­do­wa odcin­ka alei Jana Paw­ła II i budo­wa ron­da na jej skrzy­żo­wa­niu z ul. 1 Maja i Miłą. Pier­wot­ny ter­min wyzna­czo­no na 17 paź­dzier­ni­ka, póź­niej prze­su­nię­to go na 13 listo­pa­da, osta­tecz­nie dro­ga zosta­ła otwar­ta pod koniec listo­pa­da. Mimo to, jak się oka­za­ło, jakość wyko­na­nia inwe­sty­cji pozo­sta­wia bar­dzo wie­le do życze­nia.

W ubie­głym roku per­tur­ba­cje z ter­mi­na­mi doty­czy­ły prze­bu­do­wy odcin­ka al. Jana Paw­ła II od wia­duk­tu do skrzy­żo­wa­nia z ul. Matej­ki oraz Gło­wac­kie­go. Począ­tek kaden­cji pre­zy­dent Nowo­siel­skiej to kil­ku­mie­sięcz­ne prze­su­nię­cie odda­nia do użyt­ku po remon­cie kędzie­rzyń­skiej pły­wal­ni, a lista podob­nych przy­kła­dów i towa­rzy­szą­cych inwe­sty­cjom fusze­rek jest dużo dłuż­sza.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting