Jest nowy komendant Straży Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu

Został nim Alek­sy Pta­szyń­ski, opol­ski poli­cjant. Wygrał on rywa­li­za­cję z sze­ścior­giem kontr­kan­dy­da­tów.

Wakat na sta­no­wi­sku komen­dan­ta SM w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu trwał od grud­nia. Sta­ło się tak po rezy­gna­cji ze służ­by Grze­go­rza Grze­si­ka, ofi­cjal­nie z powo­dów zdro­wot­nych. Do kon­kur­su na sta­no­wi­sko sta­nę­ło w sumie sie­dem osób.

Komi­sja kon­kur­so­wa zde­cy­do­wa­ła, że na cze­le Stra­ży Miej­skiej umiej­sco­wio­nej w Urzę­dzie Mia­sta Kędzie­rzyn-Koź­le sta­nie Alek­sy Pta­szyń­ski, 33-let­ni opo­la­nin, od dzie­wię­ciu lat pra­cu­ją­cy w Poli­cji, od 2013 r. peł­nią­cy funk­cję dziel­ni­co­we­go.

- Z uwa­gi na posia­da­ne umie­jęt­no­ści komu­ni­ka­cyj­ne i zna­jo­mość języ­ków obcych był dele­go­wa­ny do wyko­ny­wa­nia prac w ramach mię­dzy­na­ro­do­we­go pro­jek­tu reali­zo­wa­ne­go przez Komen­dę Głów­ną Poli­cji. — poin­for­mo­wał Jaro­sław Jur­kow­ski, rzecz­nik pre­zy­den­ta Kędzie­rzy­na-Koź­la.

Pta­szyń­ski jest magi­strem poli­to­lo­gii o spe­cjal­no­ści samo­rzą­do­wo-ustro­jo­wej, któ­rą ukoń­czył na Uni­wer­sy­te­cie Opol­skim. Aktu­al­nie na tej samej uczel­ni koń­czy stu­dia praw­ni­cze, przy­stę­pu­jąc do obro­ny pra­cy magi­ster­skiej na tym kie­run­ku.

Alek­sy Pta­szyń­ski zosta­nie zatrud­nio­ny po wyra­że­niu for­mal­nej opi­nii przez komen­dan­ta woje­wódz­kie­go poli­cji – urząd mia­sta już o nią wystą­pił.

fot. Opol­ska Poli­cja

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting