Leszek Stański

Wydawca i redaktor naczelny Tygodnika 7DNI

Przyszedł “cyknięty” na egzamin z prawa jazdy

Instruk­tor wyczuł alko­hol od 54-lat­ka i wezwał poli­cję. Nigdy nie miał pra­wa jaz­dy, a teraz jesz­cze może stra­cić per­spek­ty­wę jego...

rondo reńska wieś

Kolejny poślizg z budową ronda w Reńskiej Wsi

Fir­mę, któ­ra mia­ła prze­bu­do­wać dro­gę mie­li­śmy poznać do koń­ca stycz­nia. Ale tak się nie sta­ło. Ter­min zwią­za­ny z koń­cem...

Nie będzie unieważnienia konkursu na dyrektora szpitala

Decy­zję taką pod­ję­li dziś rad­ni powia­to­wi. Dzi­siaj i godzi­nie 14.00 roz­po­czę­ła się nad­zwy­czaj­na sesja rady powia­tu...

Czy radni dziś unieważnią konkurs na szefa ZOZ-u? Czy też powinien to zrobić zarząd powiatu?

Dzi­siaj na godzi­nę 14.00 zwo­ła­no nad­zwy­czaj­ną sesje Rady Powia­tu zwią­za­ną z odwo­ła­nia­mi dot. kon­kur­su na sta­no­wi­sko...

Pijany wyszedł z baru i wsiadł do auta. Odpalił i pojechał

Świad­ko­wie na szczę­ście poin­for­mo­wa­li poli­cję o nie­trzeź­wym kie­row­cy. Por­tal tygodnik7dni.pl pisał nie­daw­no o fali...

Przedsiębiorcy z Kędzierzyna-Koźla mogą liczyć na doradców ZUS

Dwóch eks­per­tów jest do dys­po­zy­cji miesz­kań­ców powia­tu. Reje­stra­cja pro­wa­dzo­na jest przez inter­net. Część przed­się­bior­ców,...

Kędzierzyńscy policjanci szukają “trucicieli” na drogach

Dro­gów­ka pro­wa­dzi akcję “Smog”. Eli­mi­nu­je z dro­gi auta, któ­re nie speł­nia­ją eko­lo­gicz­nych norm. Jed­nym z powo­dów...

Sabina Nowosielska będzie startowała z własnego komitetu

Sta­nie się tak, jak prze­wi­dy­wa­li obser­wa­to­rzy sce­ny poli­tycz­nej. Dziś Sabi­na Nowo­siel­ska jest fawo­ry­tem w jesien­nych wybo­rach....

Trójka handlarzy narkotykami z Kędzierzyna-Koźla w rękach CBŚ

Zna­le­zio­no przy nich ponad 2 kg mari­hu­any. Funk­cjo­na­riu­sze z Cen­tral­ne­go Biu­ra Śled­cze­go Zarzą­du w Opo­lu usta­li­li,...

Kędzierzynianie zapłacą teraz mandat kartą płatniczą

Poli­cjan­ci z naszej komen­dy są wła­śnie wypo­sa­ża­ni w odpo­wied­nie ter­mi­na­le. Dotych­czas taki sys­tem testo­wa­no w Opo­lu....

Protection Plugin made by Web Hosting