Leszek Stański

Wydawca i redaktor naczelny Tygodnika 7DNI

Prokuratura znów będzie badać sprawę benzenu

Magistrat ostrzega przed “niebezpiecznymi zmianami” w samorządach. Polityczny manifest?

Magi­strat ostrze­ga przed “nie­bez­piecz­ny­mi zmia­na­mi” w samo­rzą­dach. Poli­tycz­ny mani­fest? Urząd Mia­sta...

Komendant straży miejskiej zrezygnował ze stanowiska

Dymi­sja zbie­gła się w cza­sie z pro­ku­ra­tor­skim śledz­twem doty­czą­cym  rze­ko­me­go gnę­bie­nia sze­re­go­wych...

Po akcji z narkotykami policjant trafił do szpitala

Na osie­dlu Ciso­wa zatrzy­ma­no dwóch męż­czyzn, któ­rzy naru­szy­li nie­ty­kal­ność funk­cjo­na­riu­sza i są zamie­sza­ni w upra­wę...

Platforma dokręca śrubę mieszkańcom i podnosi podatki

W przy­szłym roku w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu wzro­sną podat­ki od nie­ru­cho­mo­ści. Nici jed­nak ze spe­cjal­nej pod­wyż­ki dla mar­ke­tów....

Być może przed świętami poznamy dyrektora szpitala

Marek Sta­szew­ski zakoń­czył już pra­cę na tym sta­no­wi­sku. Spe­cjal­na komi­sja pra­cu­je nad wyło­nie­niem nowe­go dyrek­to­ra ZOZ....

Nie będzie wspólnego Sylwestra w Kędzierzynie

Nie będzie wspólnego Sylwestra w Kędzierzynie

Mia­sto uzna­ło, że nie ma potrze­by orga­ni­zo­wa­nia ple­ne­ro­wej impre­zy z oka­zji nadej­ścia nowe­go roku. Miesz­kań­cy żału­ją, że...

Te święta niestety będą dla nas droższe. Ceny idą w górę

W kędzie­rzyń­skich skle­pach już widać pod­wyż­ki, a będą więk­sze. Żyw­ność od stycz­nia zdro­ża­ła w sumie już o czte­ry...

Kukiz’15 będzie bronić JOW-ów, także w Kędzierzynie-Koźlu

Lider ugru­po­wa­nia Paweł Kukiz zor­ga­ni­zo­wał w Opo­lu kon­fe­ren­cję na któ­rej sprze­ci­wiał się „upar­tyj­nie­niu pań­stwa”. –...

Znakowanie psów ma być obowiązkowe

Szy­ku­ją się dale­ko idą­ce zmia­ny w usta­wie o ochro­nie zwie­rząt. Kędzie­rzy­nia­nie podzie­li­li się w oce­nie pomy­słów....

Ciało człowieka widziane oczami młodych artystów

Ciało człowieka widziane oczami młodych artystów

Spek­takl „Impon­de­ra­bi­lia” w wyko­na­niu Teatru 534 zapre­zen­to­wa­ny zosta­nie w ramach offo­wej sce­ny teatral­nej...

Protection Plugin made by Web Hosting