Groźny wypadek dwóch osobówek na ul. Kozielskiej

Doszło do nie­go dziś przed 19.00 pod mar­ke­tem Media Expert.

Na miej­scu są dwa zastę­py stra­ży pożar­nej, poli­cja oraz karet­ka. Do zde­rze­nia dwóch oso­bó­wek doszło przed 19.00. Kie­ru­ją­ca sko­dą kobie­ta nie zacho­wa­ła czuj­no­ści i wje­cha­ła na uli­cę Koziel­ską z jed­nej z bocz­nych uli­czek tuż przed jadą­ce tam­tę­dy audi.

W wyni­ku zde­rze­nia ran­na zosta­ła jed­na oso­bą, któ­ra tra­fi­ła do szpi­ta­la. Na miej­scu pra­cu­ją poli­cyj­ni tech­ni­cy, któ­rzy będą wyja­śniać szcze­gó­ło­we przy­czy­ny wypad­ku, a tak­że pręd­kość jaką jechał kie­row­ca audi.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting