Radni zajmą się wreszcie zawieszonym konkursem na dyrektora szpitala

Nad­zwy­czaj­na sesja rady powia­tu w tej spra­wie odbę­dzie się we wto­rek.

Rad­ni będą chcie­li roz­strzy­gnąć wąt­pli­wo­ści doty­czą­ce skła­du komi­sji kon­kur­so­wej. Przy­po­mnij­my, w jej skład Mał­go­rza­ta Tudaj, Józef Gisman, Danu­ta Wró­bel, Dariusz Szy­mań­ski, Jadwi­ga Kuź­bi­da, Andrzej Krebs i Andrzej Lacho­wicz. Swo­ją pra­cę roz­po­czę­ła na począt­ku paź­dzier­ni­ka, ale w grud­niu poja­wi­ły się wąt­pli­wo­ści, czy może ona obra­do­wać w takim skła­dzie.

Rada powia­tu we wto­rek ma doko­nać zmian w skła­dzie komi­sji i wyja­śnić wszyst­kie inne wąt­pli­wo­ści. Nowa komi­sja będzie mogła wzno­wić prze­słu­cha­nia i wybrać dyrek­to­ra SP ZOZ.

Pro­ce­du­ra wybo­ru nowe­go dyrek­to­ra szpi­ta­la prze­dłu­ży się jed­nak praw­do­po­dob­nie o kil­ka kolej­nych tygo­dni. Dotych­cza­so­wy dyrek­tor Marek Sta­szew­ski zre­zy­gno­wał z tego sta­no­wi­ska już we wrze­śniu. Osta­tecz­nie pra­cę zakoń­czył w listo­pa­dzie i od tego cza­su szpi­tal nie ma mene­dże­ra.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting