Leszek Stański

Wydawca i redaktor naczelny Tygodnika 7DNI

Uczniowie “Żeglugi” popłyną w rejs dookoła świata

Wezmą udział w wypra­wie słyn­ne­go Daru Pomo­rza. Ucznio­wie Zespo­łu Szkół Żeglu­gi Śród­lą­do­wej przy­go­to­wu­jąc się do przy­szłej...

Kompletnie pijany kierowca tłumaczył się, że wypił… dwa piwa

Jadą­cy “węży­kiem” samo­chód zatrzy­ma­no o 1 w nocy. Męż­czy­zna tłu­ma­czył, że wra­ca z impre­zy, ale za wie­le nie wypił....

Uważajcie na fałszywych kominiarzy

Do miesz­kań­ców Kędzie­rzy­na-Koź­la puka­ją oso­by przed­sta­wia­ją­ce się za człon­ków cechu. W rze­czy­wi­sto­ści mogą to być...

Kupcy kontra miasto. Zaostrza się spór o targowisko przy ul. Damrota

Han­dla­rzom nie podo­ba się pro­po­no­wa­na loka­li­za­cja i wzór sto­łów. Kolej­ne spo­tka­nie w tej spra­wie nie przy­nio­sło...

Po wielu latach ma powstać kolejny blok mieszkalny. Czy to tylko zagrywka wyborcza?

Czy to real­ny plan wspar­cia rodzin cze­ka­ją­cych na dach nad gło­wą, czy wybor­cza zagryw­ka? Nie­dłu­go się dowie­my. Wła­dze...

Kilkudziesięciu policjantów i strażaków szukało 50-latka. Wracał od kolegi i się zgubił

Akcja poszu­ki­waw­cza na szczę­ście zakoń­czy­ła się suk­ce­sem. W nocy ze śro­dy na czwar­tek dyżur­ny poli­cja dosta­ła sygnał o o...

Jest opóźnienie z budową ronda i przebudową alei Jana Pawła II

Aleję Jana Pawła II czeka kolejna przebudowa

Mia­sto chce odno­wić odci­nek od skrzy­żo­wa­nia z ul. Woj­ska Pol­skie­go do począt­ku osie­dla Pia­stów. Miesz­kań­cy...

Sprawa przebudowy alei Jana Pawła II trafiła już do prokuratury

Donie­sie­nie zło­żył sena­tor Grze­gorz Pecz­kis. Par­la­men­ta­rzy­sta PiS z Kędzie­rzy­na-Koź­la poin­for­mo­wał o tym na...

Sprawdź, czy wojsko nie upomina się o ciebie

W okre­sie od 30 stycz­nia do 13 lute­go codzien­nie o godz. ósmej (z wyjąt­kiem dni wol­nych od pra­cy) w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu przy ul....

Znamy założenia nowego projektu Wodnego oKKa

Zjeż­dżal­nia będzie krót­sza niż pla­no­wa­no, zadzi­wia­ją­co mało ma być tak­że toa­let. Atrak­cja: rytu­ał sau­no­wy. Nowy pro­jekt...

Protection Plugin made by Web Hosting