Danuta Gmyrek mianowana wojewódzkim konsultantem pediatrii

Ordy­na­tor oddzia­łu dzie­cię­ce­go koziel­skie­go szpi­ta­la będzie się teraz zaj­mo­wa­ła ana­li­zą dostęp­no­ści świad­czeń zdro­wot­nych i kon­tro­lą pod­mio­tów udzie­la­ją­cych świad­czeń zdro­wot­nych w zakre­sie lecze­nie dzie­ci.

Kon­sul­tan­tów woje­wódz­kich powo­łu­je woje­wo­da w poro­zu­mie­niu z mini­strem zdro­wia. To bar­dzo waż­na funk­cja w regio­nal­nym sys­te­mie zdro­wia. Kon­sul­tan­ci woje­wódz­cy mię­dzy inny­mi wyda­ją opi­nie doty­czą­ce jed­no­stek orga­ni­za­cyj­nych, któ­re mogą pro­wa­dzić spe­cja­li­za­cje leka­rzy pie­lę­gnia­rek, położ­nych. A tak­że wnio­sku­ją do okrę­go­wych rad samo­rzą­dów zawo­do­wych o spraw­dze­nie, czy oso­by wyko­nu­ją­ce dany zawód medycz­ny nale­ży­cie peł­nią swo­je obo­wiąz­ki. Ponad­to na wnio­sek woje­wo­dy wyda­ją opi­nie, czy pod­miot lecz­ni­czy speł­nia warun­ki, żeby udzie­lać świad­czeń zdro­wot­nych w danej dzie­dzi­nie medy­cy­ny.

Woje­wo­da opol­ski powo­łał we wto­rek na pię­cio­let­nią kaden­cję nowych kon­sul­tan­tów woje­wódz­kich w dzie­dzi­nach gastro­en­te­ro­lo­gii dzie­cię­cej oraz pedia­trii. Nomi­na­cje ode­bra­ły dr hab. n. med. Aga­ta Cho­bot — spe­cja­li­sta w dzie­dzi­nie gastro­en­te­ro­lo­gii dzie­cię­cej oraz dr n. med. Danu­ta Gmy­rek — spe­cja­li­sta w dzie­dzi­nie pedia­trii.

Dr Danu­ta Gmy­rek jest pedia­trą z 30-let­nim sta­żem. Od ponad 20 lat pra­cu­je jako ordy­na­tor oddzia­łu dzie­cię­ce­go w szpi­ta­lu w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting