Emilia Szychniewicz nowym rektorem Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Na tym sta­no­wi­sku zastą­pi Ire­nę Baczyń­ską, któ­ra funk­cję tę peł­ni­ła od sze­ściu lat.

Kędzie­rzyń­sko-Koziel­ski Uni­wer­sy­tet Trze­cie­go Wie­ku dzia­ła już od ponad 20 lat. Jego wła­dze oraz stu­den­ci sta­ra­ją się pro­pa­go­wać wśród osób star­szych (wiek 55+) aktyw­ny i twór­czy spo­sób spę­dza­nia cza­su, zapew­nia­jąc zdo­by­wa­nie wie­dzy, roz­wi­ja­nie zain­te­re­so­wań, a nawet speł­nie­nie mło­dzień­czych marzeń. Orga­ni­zu­ją wykła­dy o róż­no­rod­nej tema­ty­ce, zaję­cia fakul­ta­tyw­ne jak nauka języ­ków czy semi­na­ria histo­rycz­ne.

Przez ostat­nie lata na cze­le UTW sta­ła Ire­na Baczyń­ska. Teraz zastą­pi ją Emi­lia Szych­nie­wicz. Ofi­cjal­na pre­zen­ta­cja nowe­go zarzą­du odby­ła się pod­czas uro­czy­sto­ści w Domu Kul­tu­ry „Che­mik”. Gra­tu­la­cje dla świe­żo wybra­nych władz Uni­wer­sy­te­tu Trze­cie­go Wie­ku zło­ży­ła pre­zy­dent Sabi­na Nowo­siel­ska oraz wie­lo­let­nia dyrek­tor Miej­skie­go Ośrod­ka Pomo­cy Spo­łecz­nej Danu­ta Cegla­rek. Wyda­rze­niu towa­rzy­szył kon­cert przy­go­to­wa­ny przez muzycz­ną gru­pę senio­rów pro­wa­dzo­nych przez Annę Jeli­nek.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting