Mieszkańcy posprzątali las przy osiedlu

Akcję zor­ga­ni­zo­wa­ła rada osie­dla Kuź­nicz­ki we współ­pra­cy z nad­le­śnic­twem.

W ostat­nich latach zmniej­szy­ła się ilość śmie­ci porzu­ca­nych w naszych lasach, co nie ozna­cza, że nie ma ich wca­le. Miesz­kań­cy osie­dla Kuź­nicz­ki posta­no­wi­li wysprzą­tać swo­ją naj­bliż­szą oko­li­cę. W akcji zor­ga­ni­zo­wa­nej przy współ­pra­cy Rady Osie­dla z Nad­le­śnic­twa­mi Kędzie­rzyn i Strzel­ce Opol­skie wzię­ło udział oko­ło trzy­dzie­stu osób. Mie­li oni ręce peł­ne robo­ty, bo poza siat­ka­mi, butel­ka­mi, pusz­ka­mi i pla­sti­ko­wy­mi opa­ko­wa­nia­mi znaj­do­wa­li w lesie nawet wyrzu­co­ne zna­ki dro­go­we.

Nie lepiej sytu­acja wyglą­da­ła nad jezior­kiem, gdzie dodat­ko­wo doszły odpa­dy pozo­sta­wio­ne przez węd­ka­rzy, takie jak opa­ko­wa­nia po zanę­cie. Dzień spę­dzo­ny na poży­tecz­nej pra­cy miał przy­jem­ne zakoń­cze­nie w posta­ci wspól­ne­go ogni­ska.

Lasy Pań­stwo­we pła­cą rocz­nie 20 mln zł za sprzą­ta­nie śmie­ci nie­le­gal­nie porzu­co­nych na obsza­rach leśnych, z któ­rych wywo­zi się pra­wie 115 tysię­cy metrów sze­ścien­nych odpa­dów. To ponad 1000 wago­nów kole­jo­wych wypeł­nio­nych po brze­gi śmie­cia­mi. Zmia­na prze­pi­sów o gospo­dar­ce odpa­da­mi nie­ste­ty nie­wie­le zmie­ni­ła i lasy wciąż są zaśmie­ca­ne. Jed­nym z powo­dów było dotych­czas niskie ryzy­ko wykry­cia takie­go wykro­cze­nia.

Nie­daw­no stwo­rzo­no spe­cjal­ną stro­nę, gdzie każ­dy, kto ma wie­dzę o jakich­kol­wiek prze­stęp­stwach zwią­za­nych ze śro­do­wi­skiem, może się zgło­sić. Jeże­li ktoś zauwa­żył w lesie skła­do­wi­sko odpa­dów albo widzi, że w dane miej­sce jeź­dzi dużo samo­cho­dów cię­ża­ro­wych z podej­rza­ny­mi ładun­ka­mi, to może wejść na stro­nę Głów­ne­go Inspek­to­ra­tu Ochro­ny Śro­do­wi­ska i w spo­sób ano­ni­mo­wy zgło­sić taki pro­blem.

Trze­ba tam podać jedy­nie dokład­ną loka­li­za­cję dane­go miej­sca i dodać krót­ki opis. Spra­wa tra­fia wte­dy do Depar­ta­men­tu Zwal­cza­nia Prze­stęp­czo­ści Śro­do­wi­sko­wej, któ­ry to zde­cy­du­je, co dalej.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting