Uwaga kierowcy! Niedługo zamykają ulicę Gliwicką

Zarząd Dróg Woje­wódz­kich przy­go­to­wu­je się do prze­bu­do­wy tego waż­ne­go dla mia­sta trak­tu.

Uli­ca Gli­wic­ka wypro­wa­dza ruch z Kędzie­rzy­na w kie­run­ku gmi­ny Bie­ra­wa i dalej do aglo­me­ra­cji Ślą­skiej. Codzien­nie poko­nu­ją ją tysią­ce kie­row­ców. Trwa­ją jed­nak przy­go­to­wa­nia do jej prze­bu­do­wy. Zła infor­ma­cja jest taka, że dro­ga zosta­nie cza­so­wo zamknię­ta.

Pro­jekt war­ty ponad 11 milio­nów zło­tych ma roz­po­cząć się w czerw­cu i potrwać do koń­ca roku. Opra­co­wa­ny har­mo­no­gram zakła­da podział prac na trzy eta­py, aby zmi­ni­ma­li­zo­wać uciąż­li­wo­ści dla zmo­to­ry­zo­wa­nych i przed­się­bior­ców pro­wa­dzą­cych swo­ją dzia­łal­ność w pobli­żu remon­to­wa­nej dro­gi. Dla ruchu cię­ża­ró­wek zosta­nie wyzna­czo­ny objazd przez obwod­ni­cę do Sta­rej Kuź­ni.

Wspo­mnia­ne trzy eta­py to:
 — odci­nek od ul. Sta­rej do ul. Nie­za­po­mi­na­jek — dłu­gość ok. 730 m,
 — odci­nek od ron­da im. księ­dza Opie­li do ul. Sta­rej — dłu­gość ok. 340 m,
 — odci­nek od ul. Nie­za­po­mi­na­jek do koń­ca opra­co­wa­nia w stro­nę Sta­re­go Koź­la — dłu­gość ok. 460 m.

W trak­cie wyko­ny­wa­nia robót zosta­nie utrzy­ma­ny prze­jazd przez trzy skrzy­żo­wa­nia, tj. od ul. Sta­rej, Skar­gi i Nie­za­po­mi­na­jek.

fot. UM K-Koź­le

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting