Nasi samorządowcy znów pomagają na granicy

Sta­ro­sta Paweł Maseł­ko i jego zastęp­ca Józef Gisman prze­ka­za­li arty­ku­ły żyw­no­ścio­we dla powia­tu wyżnic­kie­go.

Kędzie­rzyn-Koź­le poma­ga Ukra­inie na wie­le spo­so­bów. Set­ki miesz­kań­ców oso­bi­ście zaan­ga­żo­wa­ły się w dostar­cza­nie darów na gra­ni­cę pol­sko-ukra­iń­ską. Wśród nich zna­leź­li się tak­że samo­rzą­dow­cy z Kędzie­rzy­na-Koź­la. Paweł Maseł­ko oraz wice­sta­ro­sta Józef Gisman prze­ka­za­li kil­ka dni temu arty­ku­ły żyw­no­ścio­we dla powia­tu wyżnic­kie­go. Sta­ro­sta wyżnic­ki otrzy­mał od nas fla­gę Pol­ski oraz fla­gę powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go w sym­bo­licz­nym geście soli­dar­no­ści z wal­czą­cy­mi o wol­ność Ukra­iń­ca­mi.

- Jestem wam ogrom­nie wdzięcz­ny, prze­każ­cie pro­szę podzię­ko­wa­nia wszyst­kim, któ­rzy anga­żu­ją się w akcje huma­ni­tar­ne na waszym tere­nie. To dla naszych miesz­kań­ców ogrom­ne wspar­cie, nie zapo­mni­my wam tego. Trwa woj­na, ale my moc­no wie­rzy­my w zwy­cię­stwo, w to, że wkrót­ce będzie­my budo­wać nowy, wol­ny kraj – powie­dział Miha­ilo Andriuk, sta­ro­sta wyżnic­ki.

Jak infor­mu­je sta­ro­stwo, wła­dze nasze­go samo­rzą­du pozo­sta­ją w cią­głym kon­tak­cie ze sta­ro­stą wyżnic­kim, któ­ry ostat­nio zabrał rów­nież głos pod­czas sesji Rady Powia­tu, łącząc się na żywo.

- W ubie­głym roku dele­ga­cja z Ukra­iny gości­ła w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu, gdzie mówio­no o pla­nach pod­pi­sa­nia umo­wy part­ner­skiej — infor­mu­je Adam Leci­bil. — Samo­rząd powia­to­wy z Kędzie­rzy­na-Koź­la koor­dy­nu­je wie­le akcji pomo­co­wych. W ostat­nich tygo­dniach do maga­zy­nu na koziel­skiej przy­sta­ni tra­fi­ły tony żyw­no­ści oraz środ­ków higie­nicz­nych, ogrom­na część dzię­ki part­ne­rom z Nie­miec, ale część rów­nież dzię­ki pomo­cy przed­się­bior­ców, firm, a tak­że osób pry­wat­nych.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting