Tłocznia gazu za osiedlem Piastów oddana do użytku

To jed­na z klu­czo­wych inwe­sty­cji zwią­za­nych z unie­za­leż­nia­niem się od rosyj­skie­go gazu.

To była jed­na z naj­więk­szych inwe­sty­cji reali­zo­wa­nych w ostat­nich latach na tere­nie Kędzie­rzy­na-Koź­la. W ponie­dzia­łek, po trzech latach budo­wy, ofi­cjal­nie odda­no do użyt­ku nowo­cze­sną tłocz­nię gazu. Skła­da­ją się na nią roz­ma­ite urzą­dze­nia do prze­sy­łu i maga­zy­no­wa­nia pali­wa oraz agre­ga­ty sprę­żar­ko­we o łącz­nej mocy 23 MW (doce­lo­wo nawet 69). Całość powsta­ła na 10-hek­ta­ro­wej dział­ce w środ­ku lasu mię­dzy osie­dlem Pia­stów a Bla­chow­nią.

- Ogła­sza­my otwar­cie jed­nej z tłocz­ni gazu, któ­ra będzie tło­czyć gaz z gazo­cią­gu Bal­tic Pipe i Ter­mi­na­la LNG w kie­run­ku Mało­pol­ski, Pod­kar­pa­cia i aż pod gra­ni­ce z Ukra­iną i Sło­wa­cją. Tłocz­nia gazu jest ele­men­tem szer­sze­go pla­nu inwe­sty­cyj­ne­go, szer­szej stra­te­gii dywer­sy­fi­ka­cji dostaw gazu do Pol­ski. Budu­je­my i odda­je­my do użyt­ko­wa­nia w tym roku 5 tocz­ni. Kędzie­rzyn jest pierw­szą z nich – mówił na kon­fe­ren­cji pra­so­wej pre­zes Gaz-Sys­te­mu Tomasz Stę­pień.

Gaz-Sys­tem pod­kre­śla, że odda­na wła­śnie do użyt­ku tłocz­nia gazu w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu sta­no­wi klu­czo­wy ele­ment gazo­we­go Kory­ta­rza Pół­noc-Połu­dnie. Wypo­sa­żo­na jest w trzy agre­ga­ty sprę­żar­ko­we o mocy 7,68 MW każ­dy, napę­dza­ne tur­bi­na­mi gazo­wy­mi. W ramach inwe­sty­cji zosta­ła prze­wi­dzia­na moż­li­wość roz­bu­do­wy z trzech do sze­ściu sprę­ża­rek, co pozwo­li w przy­szło­ści zwięk­szyć moc tło­cze­nia.

Jed­no­cze­śnie pre­zes Tomasz Stę­pień powie­dział w ponie­dzia­łek w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu, że dzię­ki otwar­ciu nowej tłocz­ni w prak­ty­ce zosta­li­śmy unie­za­leż­nie­ni od dostaw gazu z Rosji, co ma bar­dzo duże zna­cze­nie w kwe­stii bez­pie­czeń­stwa ener­ge­tycz­ne­go Pol­ski.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting