Siatkarze już w Kędzierzynie. We wtorek wielka parada

Mistrzo­wie Euro­py zosta­li gorą­co przy­ję­ci pod halą Azo­ty. Ale praw­dzi­we świę­to­wa­nie cze­ka nas dopie­ro jutro.

Swój wyraz uzna­nia dla siat­ka­rzy ZAKSY dali stra­ża­cy z lot­ni­ska w Kato­wi­cach Pyrzo­wi­cach, któ­rzy wyko­na­li tak zwa­ny salut wod­ny nad kołu­ją­cym samo­lo­tem. Z Pyrzo­wic nasi mistrzo­wie uda­li się auto­ka­rem, gdzie przy­wi­ta­li ich kibi­ce kędzie­rzyń­skie­go klu­bu. Były gło­śne śpie­wy, szam­pan i zdję­cia z mistrza­mi Euro­py.

Ale praw­dzi­we spor­to­wo-kibi­cow­skie emo­cje cze­ka­ją nas we wto­rek. Tego dnia w mie­ście odbę­dzie się zwy­cię­ska para­da.

Zakso­bus zatrzy­ma się w nastę­pu­ją­cych punk­tach:
13:00 – Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. – budy­nek dyrek­cji + tra­sa przez zakład,
15:00 – Urząd Mia­sta Kędzie­rzyn-Koź­le,
15:45 – Hala Śród­mie­ście.

Tego dnia każ­dy będzie mógł świę­to­wać z uko­cha­ną dru­ży­ną i zoba­czyć tro­fea zdo­by­te w sezo­nie 2021/2022. War­to zabrać ze sobą kla­skacz, klu­bo­wy sza­lik, fla­gę lub inne akce­so­ria praw­dzi­we­go kibi­ca.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting