Leszek Stański

Wydawca i redaktor naczelny Tygodnika 7DNI

Wspólne przedsięwzięcie na pomoc Ukraińcom

Fir­ma Jana Fedo­ro­wi­cza we współ­pra­cy z woje­wo­dą i Gru­pą Azo­ty ZAK S.A. zapew­ni­ła zor­ga­ni­zo­wa­ny trans­port dla...

Kolejne przedszkole przeszło “kuchenną rewolucję”

Spo­rą moder­ni­za­cję prze­szła pla­ców­ka w Bla­chow­ni. Wymie­nio­no nie tyl­ko meble w pomiesz­cze­niu do przy­go­to­wy­wa­nia...

Ruszyła budowa restauracji Kfc na Pogorzelcu

Trwa­ją pierw­sze pra­ce ziem­ne. Robot­ni­cy mię­dzy inny­mi dopro­wa­dza­ją do dział­ki media. O budo­wie restau­ra­cji KFC por­tal tygodnik7dni.pl...

Pięściarze Chemika wywalczyli siedem medali

Zawod­ni­cy nasze­go klu­bu dobrze powal­czy­li na V Mistrzo­stwa Opolsz­czy­zny w Bok­sie Olim­pij­skim. Zawo­dy odby­ły się w minio­ny...

W hali Śródmieście powstanie nowy punkt dla uchodźców

Poszu­ki­wa­ni są wolon­ta­riu­sze. Spo­tka­nie orga­ni­za­cyj­ne odbę­dzie się w pią­tek, 18 mar­ca. Potrzeb­ne są wszyst­kie ręce chęt­ne...

Nowy policjanci ślubowali w Kędzierzynie-Koźlu na sztandar

Ośmiu funk­cjo­na­riu­szy wła­śnie roz­po­czy­na służ­bę. Zanim wej­dą do akcji, przej­dą szko­le­nie. Rośnie zain­te­re­so­wa­nie pra­cą...

Transporty darów jadą z Kędzierzyna na Ukrainę

W week­end we Lwo­wie byli człon­ko­wie sto­wa­rzy­sze­nia Patrio­tycz­ny Kędzie­rzyn-Koź­le. Kolej­ny trans­port zor­ga­ni­zo­wał...

Republikanie założyli koło w Kędzierzynie-Koźlu

Jego sze­fem został Robert Mło­dziń­ski, samo­rzą­do­wiec z dużym doświad­cze­niem. O zało­że­niu koła Par­tii Repu­bli­kań­skiej...

Mundurowi też dołączyli się do pomocy Ukrainie

Poli­cjan­ci z Kędzie­rzy­na-Koź­le zebra­li dary, któ­re prze­ka­za­li do maga­zy­nu na “Szkwa­le”. Pogrą­żo­ne­mu w woj­nie...

Sabina Nowosielska o mieszkańcach pomagających Ukraińcom: “Jestem dumna”

Pre­zy­dent Kędzie­rzy­na-Koź­la pod­kre­śli­ła publicz­nie, że jest moc­no zbu­do­wa­na reak­cją miesz­kań­ców Kędzie­rzy­na-Koź­la....

Protection Plugin made by Web Hosting