Leszek Stański

Wydawca i redaktor naczelny Tygodnika 7DNI

Korki są, ale na razie paraliżu komunikacyjnego miasta nie ma

W ponie­dzia­łek zamknię­to most na uli­cy Wyspiań­skie­go. Przed godzi­ną 14.00 na obwod­ni­cy połu­dnio­wej poja­wi­ły się zato­ry, ale po 17.00...

Zawodnicy naszego klubu wygrali swoje walki

W Gli­wi­cach odbył się pre­sti­żo­wy i sil­nie obsa­dzo­ny tur­niej PZO Boxing 6. Zor­ga­ni­zo­wa­no 30 walk z udzia­łem pię­ścia­rzy...

Koniec szpitala covidowego w Koźlu

Pla­ców­ka przy uli­cy Roose­vel­ta nie będzie już leczyć cho­rych na COVID-19. Infor­ma­cję taką prze­ka­zał w śro­dę dyrek­tor SP ZOZ...

Chlewnia stanęła w ogniu. Wielki pożar w Starym Koźlu

W gasze­niu budyn­ku gospo­dar­cze­go zaan­ga­żo­wa­ne było 25 zastę­pów stra­ży. Zwie­rzę­ta uda­ło się ewa­ku­ować. Noc z wtor­ku na...

Bezpłatne warsztaty z aromaterapii w restauracji Ogrodowa

Popro­wa­dzi je Aro­ma­tycz­na Mama czy­li Agniesz­ka Kasper­ska. Agniesz­ka Kasper­ska to pasjo­nat­ka natu­ral­nych roz­wią­zań wspie­ra­nia...

Po Kędzierzynie-Koźlu jeździ samochód Apple

Robi zdję­cia, któ­re będą kon­ku­ren­cją dla Google Maps. Bia­ły samo­chód wypo­sa­żo­ny w kame­ry i ozna­czo­ny napi­sa­mi Apple Maps...

W niedzielę do Koźla znów dotrą pływadła

Wśród pły­wa­ją­cych kon­struk­cji mamy zoba­czyć m.in. praw­dzi­wą gon­do­lę. - Zapo­wia­da się hit na Pły­wa­dłach. Jest duże...

Młody mężczyzna ranny w pożarze w Kamionce trafił do szpitala w Opolu

Według wstęp­nych usta­leń ma popa­rze­nia dru­gie­go stop­nia. Ogień w jed­nym z budyn­ków gospo­dar­czych w Kamion­ce poja­wił się...

Senatorzy deklarują wsparcie w sprawie kozielskiego portu

Po zdo­by­ciu zgo­dy na korzy­sta­nie z infra­struk­tu­ry kole­jo­wej KKT są w sta­nie uru­cho­mić prze­ła­dun­ki w cią­gu 14...

Idą przez życie razem już od ponad 50 lat

Dwie pary z Kędzie­rzy­na-Koź­la świę­to­wa­ły w koziel­skim magi­stra­cie Zło­te Gody. Medal za Dłu­go­let­nie Poży­cie...

Protection Plugin made by Web Hosting