Leszek Stański

Wydawca i redaktor naczelny Tygodnika 7DNI

Nawet po trzy autobusy na jeden kurs po Kędzierzynie

MZK więk­sza licz­bę pojaz­dów na wybra­nych tra­sach. Zmie­nia się też roz­kład jaz­dy w związ­ku z zamknię­ciem nie­któ­rych szkół....

Kędzierzyńskie baseny i siłownie zamknięte, ale nie dla wszystkich

Cał­ko­wi­cie wyłą­czo­no z użyt­ko­wa­nia jedy­nie Wod­ne oKKo. Zaję­cia na pły­wal­ni przy al. Jana Paw­ła II i miej­skich...

Aż 57 nowych przypadków koronawirusa w powiecie kędzierzyńsko-kozielskich

Takie dane w nie­dzie­lę przed połu­dniem przed­sta­wił woje­wo­da opol­ski. W sumie w naszym powie­cie cho­ru­je aktu­al­nie pra­wie 300...

Powiat kędzierzyńsko-kozielski od soboty w czerwonej strefie

Ozna­cza to dale­ko idą­cy lock­down Kędzie­rzy­na-Koź­la. W powie­cie noto­wa­ne są rekor­do­we ilo­ści zaka­żeń. Służ­by woje­wo­dy...

Koronawirus w Grupie Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Najbliższy mecz przełożony

Infor­ma­cję o kło­po­tach zdro­wot­nych podał sam klub. Nie ujaw­nia jed­nak nazwisk osób bądź oso­by, któ­rych doty­czy zaka­że­nie....

Liga Niepodległości wkracza w decydującą fazę

Tur­niej orga­ni­zo­wa­ny przez Aka­de­mię Pił­kar­ską Che­mi­ka to nie tyl­ko spor­to­wa rywa­li­za­cja, ale rów­nież pro­mo­cja...

Nasze miasto obchodzi 45 urodziny

Kolej­na rocz­ni­ca powsta­nia miast to oka­zja do zasta­no­wie­nia się nad tym w jakim miej­scu jest dziś Kędzie­rzyn-Koź­le. Kie­dy 45 lat temu...

Już tylko tydzień został do kolejnego festiwalu filmów Publicystyka

Wyda­rze­nie odbę­dzie się w dniach 23– 24 paź­dzier­ni­ka. Zoba­czy­my na nim 55 wyjąt­ko­wych fil­mów. W tym roku odbę­dzie się już 27....

Podtopienia w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim. Zalane m.in. boisko | Galeria

Samo­rzą­dow­cy z gmin pod Kędzie­rzy­nem-Koź­le dono­szą, że zala­ne są pola, nie­któ­re dro­gi, a tak­że pla­ce zabaw czy...

Cmentarze Kuźniczka i Koźle nie zostaną zamknięte 1 listopada

Mia­sto tłu­ma­czy, że nie ma praw­nych moż­li­wo­ści ogra­ni­cza­nia ruchu na nekro­po­liach. Z kolei rząd na razie nie prze­wi­du­je...

Protection Plugin made by Web Hosting