Leszek Stański

Wydawca i redaktor naczelny Tygodnika 7DNI

Nasi pływacy mocni na zawodach w Polsce i Hiszpanii

Zawod­ni­cy MUKS WOPR Kędzie­rzyn-Koź­le świet­nie zapre­zen­to­wa­li się na wyma­ga­ją­cych mistrzo­stwach Euro­py w Hisz­pa­nii, a potem...

Pandemia wstrzymała eksmisje. Problem w Kędzierzynie-Koźlu.

Mia­sto ma już 73 wyro­ki eks­mi­syj­ne, któ­rych nie może zre­ali­zo­wać. Miesz­ka­nia pozo­sta­ją­ce w zaso­bach gmi­ny mają słu­żyć...

Pływadła z prestiżową nagrodą sąsiedniego województwa

Sto­wa­rzy­sze­nie, na cze­le któ­re­go stoi zna­ny spo­łecz­nik Bro­ni­sław Piróg z Pol­skiej Cere­kwi, otrzy­ma­ło waż­ne...

Kozielski szpital będzie ratował cukrzyków przed utratą wzroku

Powia­to­wa lecz­ni­ca wygra­ła waż­ny kon­kurs Naro­do­we­go Fun­du­szu Zdro­wia. Pomo­że w lecze­niu cho­rych na cukrzy­cę. SP ZOZ...

Bardzo duże zainteresowanie mieszkaniami do remontu

Co kwar­tał mia­sto odda­je w najem prze­cięt­nie po 15 loka­li, któ­re wcze­śniej sta­ły puste. Chęt­nych jest dużo wię­cej. Idea „miesz­kań...

Nadeszła czwarta fala pandemii koronawirusa

W śro­dę poin­for­mo­wa­no o 1234 zaka­że­niach w całej Pol­sce, z cze­go 14 na Opolsz­czyź­nie i 2 w powie­cie...

Uwaga na oszustwo na “kwarantannę”

Kędzie­rzy­nia­nie maso­wo dosta­ją infor­ma­cje o rze­ko­mym nało­że­niu kwa­ran­tan­ny w związ­ku z zaka­że­niem...

Rozpoczęło się przełączanie numeru alarmowego w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim

Od 21 do 23 wrze­śnia 2021 trwać będzie prze­no­sze­nie nume­ru 998 na numer Cen­trum Powia­da­mia­nia Ratun­ko­we­go 112. Numer alar­mo­wy 998...

Szalony “rajd” furiata z butelką benzyny. Chciał podpalać mieszkanie po mieszkaniu

28-let­nie­mu Macie­jo­wi G. gro­zi do 15 lat wię­zie­nia. Pro­ku­ra­tu­ra Rejo­no­wa w Kędzie­rzy­nie – Koź­lu skie­ro­wa­ła do...

Kędzierzyńscy policjanci przelali krew w dobrej sprawie

Zor­ga­ni­zo­wa­li zbiór­kę na któ­rą aktyw­nie odpo­wie­dzia­ło kil­ka­na­ście osób. Kędzie­rzyń­scy poli­cjan­ci nie tyl­ko strze­gą...

Protection Plugin made by Web Hosting