Leszek Stański | 7DNI - Part 2 Leszek Stański - Strona 2 - 7DNI
Leszek Stański

Wydawca i redaktor naczelny Tygodnika 7DNI

Grupa Azoty ZAK S.A. przedłuża patronat nad Akademią Piłkarską Chemik Kędzierzyn-Koźle

30 mar­ca 2021 roku pod­pi­sa­no kolej­ną rocz­ną umo­wę z Towa­rzy­stwem Spor­to­wym Che­mik, obej­mu­jąc patro­na­tem mło­dych...

Wciąż mamy zapas wolnych łóżek covidowych

W całym regio­nie zaję­tych jest 613 z 818 łóżek z dostę­pem do tle­nu. W koziel­skim szpi­ta­lu prze­by­wa obec­nie 182 pacjen­tów...

Czy w mieście powstanie patriotyczny mural?

Urząd Mia­sta w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu zachę­ca do udzia­łu w pro­jek­cie Mini­ster­stwa Obro­ny Naro­do­wej w któ­rym moż­na...

Poprosiła o wodę dla dziecka i ukradła 1300 zł

Do wyjąt­ko­wo zuchwa­łej kra­dzie­ży doszło kil­ka dni temu w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Poszko­do­wa­ną jest 82-let­nia kobie­ta. Prze­stęp­cy...

Zlot food trucków. Policja wyciąga konsekwencje prawne

Pod­czas week­en­do­wej impre­zy poli­cjan­ci inter­we­nio­wa­li pod halą Śród­mie­ście wspól­nie z pra­cow­ni­ka­mi sane­pi­du. Zlot food...

Podpisano umowę na projekt mostu łączącego zakłady z obwodnicą

To kolej­ny etap inwe­sty­cji mają­cej na celu wypro­wa­dze­nie ruchu samo­cho­dów cię­ża­ro­wych poza głów­ne uli­ce Kędzie­rzy­na-Koź­la....

Nowy mammograf trafi do kozielskiego szpitala

To część więk­sze­go przed­się­wzię­cia mają­ce­go na celu adap­ta­cję pra­cow­ni mam­mo­gra­ficz­nej oraz popra­wę warun­ków lecze­nia...

Brakuje ludzi do pracy w sanepidzie

Pro­ble­my kadro­we inspek­cji wyni­ka­ją mię­dzy inny­mi z dużej licz­by absen­cji cho­ro­bo­wych. Woje­wo­da ape­lu­ją do samo­rzą­dów,...

Powstanie kolejny szpital covidowy

Lecz­ni­ca w Głub­czy­cach zosta­nie w cało­ści prze­zna­czo­na do lecze­nia cho­rych na COVID-19. Po Koź­lu będzie to dru­gi szpi­tal...

Mają “papiery” na bycie wybitnymi chemikami

Roz­strzy­gnię­to kolej­ną edy­cję kon­kur­su “Che­micz­na gło­wa”. Jego głów­nym spon­so­rem jest naj­więk­szy pra­co­daw­ca...

Protection Plugin made by Web Hosting