Leszek Stański | 7DNI - Part 3 Leszek Stański - Strona 3 - 7DNI
Leszek Stański

Wydawca i redaktor naczelny Tygodnika 7DNI

Sportowiec z Kędzierzyna-Koźla prosi o wsparcie. Ma poważną kontuzję

Dys­ko­bol Mate­usz Giba­szek został sam po tym jak zerwał dwa mię­śnie. Może­my mu jed­nak pomóc. Mate­usz Giba­szek jest 23-let­nim spor­tow­cem, od...

Jest nowy koziołek w mieście. Stanął na Kuźniczce

Sym­bo­li­zu­je zawód kowa­la i nawią­zu­je do histo­rii tego nie­wiel­kie­go osie­dla. Rzeź­by kozioł­ków to już praw­dzi­wa...

Jak się zgłosić do szczepień? Ważne informacje na początek

To pyta­nie zada­je sobie wie­lu miesz­kań­ców Kędzie­rzy­na-Koź­la. Z pomo­cą przy­szedł im samo­rząd powia­to­wy, któ­ry tłu­ma­czy jaka...

Do tej karetki dla Kędzierzyna-Koźla dołożył się sam Robert Lewandowski

Jeden z naj­wy­bit­niej­szych pił­ka­rzy świa­ta prze­lał pie­nią­dze na szpi­tal w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Część środ­ków zosta­ła...

Eko Ferie w miejskiej bibliotece

Odbę­dą się w dniach od 4 do 17 stycz­nia. Nasze dzie­ci dzię­ki temu będą mogły tam spę­dzić miło czas łącząc się przez inter­net....

Coraz więcej zwierząt ginie na drogach powiatu

W lasach Kędzie­rzy­na-Koź­la i oko­lic jest wię­cej zwie­rzy­ny niż jesz­cze kil­ka lat wcze­śniej. Pamię­tać muszą o tym przede...

Nowe drogi na osiedlu Cisowa

Uli­ce Nad­rzecz­na i Rado­sna mają już beto­no­wą nawierzch­nię. Zadba­ła o to gmi­na Kędzie­rzyn-Koź­le. Budo­wa­nie dróg to jed­no...

Jest porozumienie w sprawie świadczeń świątecznych w Azotach

Zawar­ły je stro­na związ­ko­wa oraz zarząd Gru­py Azo­ty ZAK S.A. Komu­ni­kat w tej spra­wie opu­bli­ko­wa­ła dziś Gru­pa Azo­ty ZAK S.A....

Ruszyły szczepienia przeciw Covid-19 w Kędzierzynie-Koźlu

Jako pierw­szy pre­pa­rat przy­jął dyrek­tor SP ZOZ Jaro­sław Koń­czy­ło. Koziel­ska pla­ców­ka dosta­ła na razie 75 dawek szcze­pion­ki....

Centrum bioróżnorodności w Azotach już gotowe

Miej­sce pre­zen­tu­je się nie­zwy­kle atrak­cyj­nie. Wła­dze mia­sta zachę­ca­ją do spa­ce­rów i wypo­czyn­ku. Powsta­ło w miej­scu...

Protection Plugin made by Web Hosting