Leszek Stański

Wydawca i redaktor naczelny Tygodnika 7DNI

Kolejna nowatorska operacja w kozielskim szpitalu

Prze­pro­wa­dzo­no tam pierw­szy na Opolsz­czyź­nie zabieg lecze­nia zło­żo­nej kami­cy moczo­wej meto­dą ECIRS. Koziel­ski szpi­tal przez ostat­nie...

Na dworcu kolejowym spotkamy więcej policjantów

Mun­du­ro­wi zabez­pie­cza­ją tra­sy prze­jaz­du uchodź­ców z ogar­nię­tej woj­ną Ukra­iny. Miesz­kań­cy Kędzie­rzy­na-Koź­la...

Paczki od kędzierzynian dotarły do uchodźców z Ukrainy

Sto­wa­rzy­sze­nie Patrio­tycz­ny Kędzie­rzyn-Koź­le zor­ga­ni­zo­wa­ło akcję wspar­cia dla ofiar woj­ny. Ukra­ina bro­ni się przed ban­dyc­kim...

Puchar Polski zostaje w Kędzierzynie!

Kolej­ny wiel­ki suk­ces siat­ka­rzy ZAKSY Kędzie­rzyn-Koź­le. Nasza dru­ży­na wygra­ła fina­ło­wy mecz Pucha­ru Pol­ski z Jastrzęb­skim...

Przy ul. Archimedesa w Koźlu powstanie apartamentowiec

Będzie miał czte­ry pię­tra i pomie­ści 64 miesz­ka­nia. Dewe­lo­per pla­nu­je inne podob­ne inwe­sty­cje w naszym mie­ście. Pomi­mo hos­sy...

Na Pogorzelcu powstanie restauracja sieci KFC

Jest praw­do­po­dob­ne, że pierw­si klien­ci poja­wią się tam już we wrze­śniu tego roku. Infor­ma­cję tę tygo­dnik 7 Dni potwier­dził...

Spada liczba nowych zakażeń w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim

Minio­nej doby odno­to­wa­no ich 48. To nawet sześć razy mniej, niż w nie­któ­rych dniach stycz­nia. Wie­le wska­zu­je na to, że szczyt zaka­żeń...

Rekordowa liczba zakażeń w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim

W związ­ki z coraz trud­niej­szą sytu­acją epi­de­micz­ną wpro­wa­dzo­no zmia­ny przy reje­stra­cji na testy. W pią­tek resort zdro­wia...

Wielka inwestycja. Przybędzie 500 miejsc pracy

Potęż­na fir­ma Eko-Okna otwo­rzy swo­ją fabry­kę w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Pod­pi­sa­no umo­wę w tej spra­wie. Kędzie­rzyn-Koź­le...

Cenne wyróżnienie dla doktora Rafała Olejnika

Zna­ny kędzie­rzyń­ski lekarz i pre­zes Kli­ni­ki Novej został doce­nio­ny w kon­kur­sie “Suk­ces Roku 2021 w Ochro­nie Zdro­wia –...

Protection Plugin made by Web Hosting