Leszek Stański

Wydawca i redaktor naczelny Tygodnika 7DNI

Komary atakują. W ostatnich dniach w Kędzierzynie-Koźlu jest ich dużo

Mia­sto wła­śnie prze­pro­wa­dzi­ła akcję odko­ma­rza­nia. Ale na jej efek­ty będzie­my musie­li jesz­cze pocze­kać. Tego­rocz­ne lato jest dużo...

Kędzierzyńska policja odebrała prawko już 57 kierowcom!

Tylu użyt­kow­ni­ków dróg z Kędzie­rzy­na-Koź­la wyeli­mi­no­wa­li w tym roku funk­cjo­na­riu­sze naszej dro­gów­ki. Prze­kra­cza­nie...

Wakacje z Miejskim Ośrodkiem Kultury. Co nas czeka w lipcu i w sierpniu?

Miej­ski Ośro­dek Kul­tu­ry w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu przy­go­to­wał cie­ka­we pro­po­zy­cje dla miesz­kań­ców. Będzie m.in. kino ple­ne­ro­we....

Ruszyła budowa nowych boisk przy szkole podstawowej nr 6

Powsta­ną tam dwa pla­ce do gry, bież­nie, rzut­nia i pił­ko­chwy­ty. Cho­dzi o teren przy daw­nym gim­na­zjum nr 4 w kędzie­rzyń­skim...

Rozpoczyna się odkomarzanie Kędzierzyna-Koźla

Prze­pro­wa­dzo­ne zosta­nie w 28 loka­li­za­cjach całe­go mia­sta. Pierw­sze zabie­gi już dziś wie­czo­rem. Od kil­ku lat w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu...

Opolska prawica może być zadowolona z wyniki Dudy w regionie

Urzę­du­ją­cy pre­zy­dent nie­znacz­nie prze­grał co praw­da z Rafa­łem Trza­skow­skim, ale otrzy­mał naj­wię­cej gło­sów w histo­rii. Na...

Druga tura. Wyniki wyborów w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim

Zna­my peł­ne, ofi­cjal­ne wyni­ki dru­giej tury wybo­rów pre­zy­denc­kich w powie­cie kędzie­rzyń­sko-koziel­skim. Wygrał tutaj Rafał...

Andrzej Duda wygrywa drugą turę wyborów prezydenckich

Z son­da­żu exit poll wyni­ka, że na urzę­du­ją­ce­go pre­zy­den­ta głos odda­ło 50.4 pro­cent wybor­ców. Z kolei kan­dy­da­ta Koali­cji...

Ruszyła budowa północnej obwodnicy Kędzierzyna

Pierw­sze pra­ce roz­po­czę­ły się z dniem 1 lipca.W ponie­dzia­łek 6 lip­ca ofi­cjal­ne­go roz­po­czę­cia budo­wy doko­nał mini­ster Andrzej...

Rafał Trzaskowski z wyborczą wizytą w Kędzierzynie-Koźlu

W ponie­dzia­łek o godz. 10.00 w Koź­lu przed Urzę­dem Mia­sta na Rafa­ła Trza­skow­skie­go cze­ka­li jego zwo­len­ni­cy. W towa­rzy­stwie...

Protection Plugin made by Web Hosting