Leszek Stański

Wydawca i redaktor naczelny Tygodnika 7DNI

Zespół Szkół Specjalnych w Kłodnicy przeszedł remont

Odno­wio­ne zosta­ły nie tyl­ko kla­sy, ale rów­nież gabi­ne­ty i toa­le­ta. Zaku­pio­no też nowy sprzęt. Zespół Szkół Spe­cjal­nych...

Rośnie liczba zachorowań na Covid-19. Co dalej z kozielskim szpitalem?

Dyrek­cja SP ZOZ Kędzie­rzyn-Koź­le ma pozo­stać w goto­wo­ści. Na razie głów­ny cię­żar wal­ki z pan­de­mią koro­na­wi­ru­sa bie­rze...

Będą szczepienia w szkołach? Władze powiatu i dyrektorzy rozważają taki scenariusz

W Kędzie­rzy­nie-Koź­lu odby­ła się nara­da z udzia­łem sta­ro­sty, przed­sta­wi­cie­li szpi­ta­la i szkół śred­nich. Tema­tem była...

Dzieci bawią się w dorosłość. I sporo się przy tym uczą

“Małe mia­sto Kędzie­rzyn-Koź­le” to inno­wa­cyj­ny pro­jekt edu­ka­cyj­ny, któ­ry ma pozwo­lić uczniom pod­sta­wó­wek wcie­lić się...

Oszuści podszywają się pod policjanta i proponują „pomnażanie pieniędzy”

Ogło­sze­nie o takiej tre­ści uka­za­ło się na jed­nej z popu­lar­nych grup face­bo­oko­wych Kędzie­rzy­na-Koź­la. To oczy­wi­ście...

Działki pod lasem na osiedlu Powstańców Śląskich idą na sprzedaż

Mia­sto wyce­nia je na ponad pięć milio­nów zło­tych. Czy w nie­da­le­kiej przy­szło­ści powsta­ną tam miesz­ka­nia? W ostat­nim cza­sie na...

Zbliża się kolejny Festiwal Mikołaja z Koźla

Tego­rocz­na edy­cja roz­pocz­nie się 17 wrze­śnia i potrwa trzy dni. Festi­wal Miko­ła­ja z Koź­la tra­dy­cyj­nie odby­wa się jesie­nią....

W Kędzierzynie-Koźlu powstanie 220 mieszkań

W ponie­dzia­łek powo­ła­no spół­kę SIM Opol­skie Połu­dnie w skład któ­rej obok Kędzie­rzy­na-Koź­la weszło 9 innych gmin. Na sesji rady...

Kozielscy lekarze przyszyli odciętą rękę

Skom­pli­ko­wa­na ope­ra­cja trwa­ła 3 godzi­ny i zakoń­czy­ła się suk­ce­sem. 44-let­ni pacjent powo­li wra­ca do zdro­wia....

Okolice dworca kolejowego przebudowywane

Zmo­der­ni­zo­wa­na będzie uli­ca Dwor­co­wa, przy budyn­ku sta­cji zain­sta­lo­wa­ne zosta­nie tak­że nowe oświe­tle­nie. Dwo­rzec PKP od kil­ku...

Protection Plugin made by Web Hosting