Podszywali się pod policjantów, wyłudzili 100 tysięcy złotych

Kry­mi­nal­ni z Kędzie­rzy­na-Koź­la zatrzy­ma­li oszu­stów pod­czas bra­wu­ro­wej akcji na auto­stra­dzie.

Oszu­ści okra­da­ją­cy eme­ry­tów z oszczęd­no­ści życia to wyjąt­ko­wo par­szy­we posta­cie. Poli­cjan­ci wkła­da­ją mnó­stwo ener­gii w to, żeby takich prze­stęp­ców namie­rzyć i zła­pać, by kolej­ne lata spę­dzi­li za kra­ta­mi. Tym razem roz­pra­co­wy­wa­li gru­pę oszu­stów, któ­rzy pod­szy­wa­li się po poli­cjan­tów.

Oszu­ści dzwo­niąc do senio­rów, poda­wa­li się za poli­cjan­tów i infor­mo­wa­li swo­ich roz­mów­ców, że ich pie­nią­dze są zagro­żo­ne i trze­ba je prze­ka­zać „funk­cjo­na­riu­szom”. Oso­by star­sze będąc pod pre­sją cza­su, wypła­ca­ły oszczęd­no­ści z kont ban­ko­wych i prze­ka­zy­wa­ły je prze­stęp­com.

- Zebra­ne przez funk­cjo­na­riu­szy infor­ma­cje dopro­wa­dzi­ły do zatrzy­ma­nia dwóch miesz­kań­ców Kędzie­rzy­na-Koź­la. Doszło do nie­go w ubie­głym tygo­dniu, gdy 32 i 42-latek poru­sza­jąc się auto­stra­dą A1, zje­cha­li na MOP w oko­li­cy Czę­sto­cho­wy — infor­mu­je p. o. spe­cja­li­sty do spraw pra­so­wo-infor­ma­cyj­nych st. sierż. Moni­ka Frąc­ko­wiak. — Męż­czyź­ni na widok poli­cjan­tów pró­bo­wa­li ucie­kać. W trak­cie prze­szu­ka­nia samo­cho­du, któ­rym się poru­sza­li, funk­cjo­na­riu­sze zna­leź­li i zabez­pie­czy­li 16 000 zło­tych, któ­re wcze­śniej męż­czyź­ni wyłu­dzi­li od senio­rów. Oszu­ści zosta­li prze­wie­zie­ni do naszej jed­nost­ki. Prze­szu­ka­ne zosta­ły rów­nież miesz­ka­nia zatrzy­ma­nych, w któ­rych funk­cjo­na­riu­sze zna­leź­li ponad 3 000 zło­tych.

Kędzie­rzyń­sko-koziel­scy śled­czy usta­li­li, że podej­rza­ni wyłu­dzi­li łącz­nie ponad 100 tysię­cy zło­tych. 32-latek usły­szał 6 zarzu­tów, a jego 42-let­ni zna­jo­my 3. Za popeł­nio­ne prze­stęp­stwa męż­czy­znom gro­zi kara do 8 lat wię­zie­nia. Kędzie­rzyń­sko-koziel­ski sąd zasto­so­wał wobec oszu­stów poli­cyj­ny dozór.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting