Zapewnili, że będą godnie nosić mundur

Uro­czy­ste ślu­bo­wa­nie kla­sy mun­du­ro­wej odby­ło się w Zespo­le Szkół nr 3.

ZS nr 3 od wie­lu już lat kształ­ci mło­dzież w kla­sach mun­du­ro­wych. Spo­ra część absol­wen­tów sła­wię­cic­kiej szko­ły wią­że swo­ją przy­szłość ze służ­bą w poli­cji i woj­sku. I cho­ciaż kształ­ce­nie trwa cały czas, to ze wzglę­du na pan­de­mię koro­na­wi­ru­sa wstrzy­ma­no się z orga­ni­za­cją uro­czy­stych ślu­bo­wań. Ta tra­dy­cja wła­śnie jed­nak powró­ci­ła.

- To wyjąt­ko­wa chwi­la nie tyl­ko dla mło­dzie­ży, ale rów­nież dla rodzi­ców. Przed wami nauka, ale też wie­le wyjąt­ko­wych chwil zwią­za­nych z obo­za­mi oraz warsz­ta­ta­mi w tere­nie. Żyje­my w cza­sach, kie­dy na spra­wy bez­pie­czeń­stwa zwra­ca się szcze­gól­ną uwa­gę, obo­jęt­nie jaki mun­dur wybie­rze­cie i jaką pój­dzie­cie potem dro­gą, już teraz może­cie być z sie­bie dum­ni, tak jak my wszy­scy tu w tej auli, patrząc na was i prze­ży­wa­jąc razem z wami ten dzień – mówił wice­sta­ro­sta Józef Gisman, któ­ry wraz z sze­fa­mi poli­cji, stra­ży pożar­nej oraz woj­sko­we­go cen­trum rekru­ta­cji wrę­czył uczniom akty mia­no­wa­nia na kade­tów. Prze­ka­zał też gra­tu­la­cje w imie­niu sta­ro­sty oraz całe­go zarzą­du powia­tu oraz prze­wod­ni­czą­cej rady.

Akty mia­no­wa­nia ode­bra­ło 69 uczniów klas pierw­szych, w tym uczeń z Ukra­iny, któ­ry wystą­pił w mun­du­rze z pol­ską oraz ukra­iń­ską fla­gą naro­do­wą. Pod­czas uro­czy­sto­ści zapre­zen­to­wa­no krót­kie fil­my z obo­zów szko­le­nio­wych, gdzie star­si ucznio­wie pochwa­li­li się tym, jak szli­fu­ją swo­je umie­jęt­no­ści.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting