Category: AKTUALNOŚCI

Prezydent i starosta z oficjalnym poparciem dla Trzaskowskiego

Sabi­na Nowo­siel­ska i Mał­go­rza­ta Tudaj zade­kla­ro­wa­ły, że odda­dzą swój głos na kan­dy­da­ta Koali­cji Oby­wa­tel­skiej. Zachę­ca­ją...

Co się stanie, gdy Czesi zaczną opróżniać zbiorniki?

W ponie­dzia­łek po połu­dniu poziom Odry w Raci­bo­rzu zaczął opa­dać, ale sytu­acja wciąż jest nie­pew­na, bio­rąc pod uwa­gę pro­gno­zy pogo­dy...

Od jutra wraca szpital powiatowy. Trwają ostatnie przygotowania

Medy­cy prze­cho­dzą testy, budow­lań­cy koń­czą pra­ce przy prze­bu­do­wie kory­ta­rzy. W ponie­dzia­łek moż­na się spo­dzie­wać pierw­szych...

» W Grupie Azoty ZAK S.A. trwają także prace przy budowie nowej bramy głównej. Słynne biuro przepustek zostało w minionym tygodniu rozebrane.

Rusza budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Grupy Azoty Kędzierzyn

Inwe­sty­cja kosz­to­wać będzie ponad 40 mln zł, z cze­go 21,5 mln zł pochło­nie budo­wa głów­ne­go gma­chu. Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. to nie tyl­ko...

230 osób z Kędzierzyna-Koźla chce głosować korespondencyjnie

Tylu miesz­kań­ców zade­kla­ro­wa­ło taką chęć w urzę­dzie mia­sta. Gło­so­wa­nie kore­spon­den­cyj­ne w wybo­rach pre­zy­denc­kich jest...

Warto postawić na sprawdzonego prezydenta

Roz­mo­wa z Vio­let­tą Porow­ską, posłem PiS na Sejm Rze­czy­po­spo­li­tej, peł­no­moc­ni­kiem wybor­czym na Opolsz­czy­znę. – To na pani...

Beata Malajka zostanie nowym sekretarzem powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego

Była dyrek­tor MOK i sze­fo­wa Powia­to­we­go Cen­trum Usług Wspól­nych obej­mie jed­no z naj­waż­niej­szych sta­no­wisk w...

Przebudowują kozielski szpital od środka. Będą dwie strefy

Trwa­ją przy­go­to­wa­nia do czę­ścio­we­go prze­kształ­ce­nia szpi­ta­la jed­no­imien­ne­go w wie­lo­od­dzia­ło­wy. Ma być goto­wy już za...

Benzen w Kędzierzynie-Koźlu. Przedstawiciele rządu zapewniają: będą kary dla trucicieli

Wice­mi­ni­ster kli­ma­tu Jacek ozdo­ba, wice­mi­ni­ster akty­wów pań­stwo­wych Janusz Kowal­ski oraz szef GIOŚ Paweł Cieć­ko przy­je­cha­li do...

Bukmacherzy stawiają na Dudę

Urzę­du­ją­cy pre­zy­dent ma naj­więk­sze szan­se na zwy­cię­stwo w wybo­rach — uwa­ża­ją orga­ni­za­to­rzy zakła­dów. Za posta­wio­ną na...

Protection Plugin made by Web Hosting