Category: AKTUALNOŚCI

Oddziały kuchenne Dimy Borysova

Dmy­tro Bory­sov, wła­ści­ciel 80 ukra­iń­skich restau­ra­cji, od pierw­sze­go dnia woj­ny stwo­rzył nie­zwy­kłe woj­sko. Jego żoł­nie­rze to...

Miliony na kształcenie zawodowe

Ponad 31 milio­nów zło­tych wyda­no w woje­wódz­twie opol­skim na moder­ni­za­cję obiek­tów kształ­ce­nia zawo­do­we­go...

Pokazali, że są z chemią za pan brat

W 11. edy­cja kon­kur­su Che­micz­na Gło­wa wzię­ło udział 90 uczniów z 15 szkół pod­sta­wo­wych z woj. opol­skie­go. To kon­kurs dla...

Trwa nabór dla pierwszaków

Ruszył nabór do klas pierw­szych szkół pod­sta­wo­wych. Rekru­ta­cja podob­nie, jak w latach poprzed­nich prze­bie­ga z wyko­rzy­sta­niem...

Eko-inwestycja w Czystym Regionie za blisko 12 milionów złotych

Nasze odpa­dy będą jesz­cze lepiej pose­gre­go­wa­ne. Wszyst­ko dzię­ki nowo­cze­snej insta­la­cji, któ­rą może pochwa­lić się Czy­sty Region Sp....

Co słychać w Azotach, czyli wizyta prezydent miasta na osiedlu

Cykl spo­tkań pre­zy­dent mia­sta Kędzie­rzyn-Koź­le z Rada­mi Osie­dli trwa. Tym razem Sabi­na Nowo­siel­ska odwie­dzi­ła Azo­ty, aby...

Zabił kobietę, a jej zwłoki ukrył w tapczanie

Według pro­ku­ra­tu­ry 27-let­ni miesz­ka­niec Kędzie­rzy­na-Koź­la odpo­wia­da za zabój­stwo 29-let­niej miesz­kan­ki mia­sta. Został...

Ulica Żabieniecka do poprawy

Do listy remon­to­wa­nych w tym roku ulic dopi­sa­no Żabie­niec­ką. Wkrót­ce roz­pocz­ną się pra­ce na odcin­ku wzdłuż Kana­łu...

Powiat współpracuje z nyską uczelnią

W Nysie pod­pi­sa­no umo­wę o współ­pra­cy pomię­dzy I Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu a Pań­stwo­wą...

Od 1 kwietnia starostwo powiatowe w pełni otwarte dla mieszkańców

Wydział Komu­ni­ka­cji na pla­cu Wol­no­ści 13 nie będzie już uma­wiał peten­tów tele­fo­nicz­nie (wizy­ty zapla­no­wa­ne dotych­czas zosta­ną...

Protection Plugin made by Web Hosting