Category: AKTUALNOŚCI

Duże inwestycje w szkołach powiatowych

Samo­rząd wspie­ra swo­je pla­ców­ki oświa­to­we. Nie­któ­re spo­ro zyska­ją pod­czas waka­cji. Lato to tra­dy­cyj­nie czas remon­tów w...

Wodne oKKo może przyjąć więcej wypoczywających

Jed­no­cze­śnie może z nie­go korzy­stać już 750 miesz­kań­ców. To kolej­ny etap “odmra­ża­nia” miej­skich insty­tu­cji. W ponie­dzia­łek...

Po dowód rejestracyjny albo “prawko” wejdziemy sprawniej

Sta­ro­stwo Powia­to­we w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu zmie­nia zasa­dy przyj­mo­wa­nia peten­tów z wydzia­le komu­ni­ka­cji. Miesz­kań­cy na tym...

Pusty wózek w centrum miasta. Skąd się wziął i kto jest jego właścicielem?

Wózek tra­fił do biu­ra rze­czy zna­le­zio­nych pro­wa­dzo­nym przez powiat kędzie­rzyń­sko-koziel­ski. Wcze­śniej poli­cja spraw­dza­ła, czy jego...

Jak wygląda sytuacja epidemiczna w mieście? Coraz mniej osób na kwarantannie

W kwa­ran­tan­nie z powo­du podej­rze­nia zaka­że­nia koro­na­wi­ru­sem prze­by­wa 18 osób. To 10 razy mniej, niż w szczy­cie epi­de­mii. W...

Ruszył remont ulicy Tuwima. Są utrudnienia

Kie­row­cy muszą jeź­dzić objaz­dem uli­cą Szkol­ną. Ruszy­ła dłu­go wycze­ki­wa­na inwe­sty­cja mają­ca istot­nie popra­wić kom­fort...

Szczęśliwy finał długiej wyprawy do Ameryki

Mała Wik­to­ria wró­ci­ła już do Reń­skiej Wsi po ope­ra­cji, któ­rą prze­szła w Sta­nach Zjed­no­czo­nych. Trzy­let­nia Wiki spę­dzi­ła w...

Od poniedziałku 20 lipca znów można korzystać z groty solnej

Mak­sy­mal­nie może się tam znaj­do­wać 6 osób. To kolej­ny etap “odmra­ża­nia” insty­tu­cji spor­tu i rekre­acji w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu....

Komary atakują. W ostatnich dniach w Kędzierzynie-Koźlu jest ich dużo

Mia­sto wła­śnie prze­pro­wa­dzi­ła akcję odko­ma­rza­nia. Ale na jej efek­ty będzie­my musie­li jesz­cze pocze­kać. Tego­rocz­ne lato jest dużo...

Kędzierzyńska policja odebrała prawko już 57 kierowcom!

Tylu użyt­kow­ni­ków dróg z Kędzie­rzy­na-Koź­la wyeli­mi­no­wa­li w tym roku funk­cjo­na­riu­sze naszej dro­gów­ki. Prze­kra­cza­nie...

Protection Plugin made by Web Hosting