Category: AKTUALNOŚCI

Kolejna droga powiatowa doczeka się remontu

Roz­po­czę­ły się pra­ce przy ul. Gazo­wej w Koź­lu. Samo­rząd powia­to­wy moc­no inwe­stu­je w swo­ją infra­struk­tu­rę dro­go­wą....

Przebudowują śluzę w Poborszowie

Celem inwe­sty­cji jest roz­wój i uspraw­nie­nie śród­lą­do­wej dro­gi na Odrze. Poziom żeglow­no­ści zosta­nie pod­nie­sio­ny z obec­nej...

Uczniowie ze Sławięcic jak żołnierze jednostek specjalnych

Pod­opiecz­ni kla­sy mun­du­ro­wej Zespo­łu Szkół im. Miko­ła­ja Reja w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu spę­dzi­li pięć dni na obo­zie...

Czy kędzierzyńsko-kozielskie cmentarze będą czynne 1 listopada?

“W tym roku nie prze­wi­du­je­my podej­mo­wa­nia decy­zji w takim nagłym try­bie” — powie­dział w ponie­dzia­łek mini­ster zdro­wia...

Można głosować na najpiękniejsze kędzierzyńskie inwestycje

Ruszył kon­kurs na Naj­lep­szą Prze­strzeń Publicz­ną Woje­wódz­twa Opol­skie­go. O tytuł wal­czą Muzeum Zie­mi Koziel­skiej oraz Cen­trum...

Kierowcy masowo ignorują zakazy ruchu na wybranych kędzierzyńskich drogach

Poli­cja robi “nalo­ty” na użyt­kow­ni­ków dróg, któ­rzy mimo zaka­zów jeż­dżą po uli­cy Szpa­ków i Mosto­wej. Obie dro­gi są...

Związek Powiatów Polskich przyjął szereg kluczowych uchwał

Edu­ka­cja, służ­ba zdro­wia, finan­se i wie­le innych zagad­nień oma­wia­nych było na Wal­nym Zgro­ma­dze­niu Związ­ku Powia­tów Pol­skich...

Pandemia wstrzymała eksmisje. Problem w Kędzierzynie-Koźlu.

Mia­sto ma już 73 wyro­ki eks­mi­syj­ne, któ­rych nie może zre­ali­zo­wać. Miesz­ka­nia pozo­sta­ją­ce w zaso­bach gmi­ny mają słu­żyć...

Pływadła z prestiżową nagrodą sąsiedniego województwa

Sto­wa­rzy­sze­nie, na cze­le któ­re­go stoi zna­ny spo­łecz­nik Bro­ni­sław Piróg z Pol­skiej Cere­kwi, otrzy­ma­ło waż­ne...

Kozielski szpital będzie ratował cukrzyków przed utratą wzroku

Powia­to­wa lecz­ni­ca wygra­ła waż­ny kon­kurs Naro­do­we­go Fun­du­szu Zdro­wia. Pomo­że w lecze­niu cho­rych na cukrzy­cę. SP ZOZ...

Protection Plugin made by Web Hosting