AKTUALNOŚCI | 7DNI - Part 2 AKTUALNOŚCI - Strona 2 - 7DNI

Category: AKTUALNOŚCI

Nie żyje radny powiatowy PiS Jerzy Pałys

Samo­rzą­do­wiec zmarł w swo­im domu w pią­tek rano. Infor­ma­cję tę potwier­dzi­li bli­scy samo­rzą­dow­ca. Pałys był przez wie­le lat...

Wybuch reaktora w Blachowni Wojewoda żąda wyjaśnień, dlaczego na miejsce nie wezwano straży

Bez­po­śred­nio po wypad­ku zakład nie poin­for­mo­wał służb ratun­ko­wych. Przed­sta­wi­ciel rzą­du w regio­nie już zle­cił kon­tro­le. Do...

Wciąż mamy zapas wolnych łóżek covidowych

W całym regio­nie zaję­tych jest 613 z 818 łóżek z dostę­pem do tle­nu. W koziel­skim szpi­ta­lu prze­by­wa obec­nie 182 pacjen­tów...

Czy w mieście powstanie patriotyczny mural?

Urząd Mia­sta w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu zachę­ca do udzia­łu w pro­jek­cie Mini­ster­stwa Obro­ny Naro­do­wej w któ­rym moż­na...

Trwa nabór wniosków o przyznanie dopłat

Trwa nabór wnio­sków o przy­zna­nie płat­no­ści bez­po­śred­nich oraz nie­któ­rych płat­no­ści w ramach PROW 2014 – 2020 –...

Poprosiła o wodę dla dziecka i ukradła 1300 zł

Do wyjąt­ko­wo zuchwa­łej kra­dzie­ży doszło kil­ka dni temu w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Poszko­do­wa­ną jest 82-let­nia kobie­ta. Prze­stęp­cy...

Zlot food trucków. Policja wyciąga konsekwencje prawne

Pod­czas week­en­do­wej impre­zy poli­cjan­ci inter­we­nio­wa­li pod halą Śród­mie­ście wspól­nie z pra­cow­ni­ka­mi sane­pi­du. Zlot food...

Podpisano umowę na projekt mostu łączącego zakłady z obwodnicą

To kolej­ny etap inwe­sty­cji mają­cej na celu wypro­wa­dze­nie ruchu samo­cho­dów cię­ża­ro­wych poza głów­ne uli­ce Kędzie­rzy­na-Koź­la....

Nowy mammograf trafi do kozielskiego szpitala

To część więk­sze­go przed­się­wzię­cia mają­ce­go na celu adap­ta­cję pra­cow­ni mam­mo­gra­ficz­nej oraz popra­wę warun­ków lecze­nia...

Brakuje ludzi do pracy w sanepidzie

Pro­ble­my kadro­we inspek­cji wyni­ka­ją mię­dzy inny­mi z dużej licz­by absen­cji cho­ro­bo­wych. Woje­wo­da ape­lu­ją do samo­rzą­dów,...

Protection Plugin made by Web Hosting