AKTUALNOŚCI | 7DNI - Part 2 AKTUALNOŚCI - Strona 2 - 7DNI

Category: AKTUALNOŚCI

Ponad 600 osób zostało już zaszczepionych w Kędzierzynie-Koźlu

To głów­nie medy­cy, ale tak­że pra­cow­ni­cy firm.: HELIMED, Solu­ta­ris, Woje­wódz­kie­go Ośrod­ka Medy­cy­ny Pra­cy, Sane­pi­du, Miej­skie­go...

Są nowe boiska w Kędzierzynie-Koźlu

Nowo­cze­sny kom­pleks spor­to­wy powstał przy pod­sta­wów­ce nr 6 na osie­dlu NDM. Cho­dzi o teren byłe­go gim­na­zjum nr 4, któ­ry...

Co zrobić z choinką? Kędzierzynianie mają wybór

Nie wol­no jej wyrzu­cać w lesie, ale moż­na pozo­sta­wić pod wia­tą śmiet­ni­ko­wą — tłu­ma­czą Lasy Pań­stwo­we. Po Świę­cie...

Jest nowy pociąg do Warszawy i Polanicy Zdroju

Na tra­sy wyje­chał już TLK Kor­mo­ran. Dzię­ki nie­mu kędzie­rzy­nia­nie doja­dą bez prze­siad­ki do sto­li­cy, a tak­że do Kotli­ny...

Znamy listę wszystkich punktów szczepień w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim

Będzie ich 21 z cze­go 13 na tere­nie mia­sta i resz­ta w gmi­nach wiej­skich. Obec­nie trwa­ją szcze­pie­nia osób z gru­py 0,...

Kolejny dzień nie ma czym oddychać w Kędzierzynie-Koźlu

Od kil­ku dni nad mia­stem wisi smog. Nor­my dla pyłów prze­kro­czo­ne są dwu­krot­nie. W sys­te­mie moni­to­ru­ją­cym Woje­wódz­kie­go...

Ruszyły ferie. Zajęcia dla dzieci i młodzieży tylko online

Do aktyw­no­ści mło­dych ludzi zachę­ca Miej­ski Ośro­dek Spor­tu i Rekre­acji Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. W tym roku szkol­nym ferie zimo­we dla...

Związkowcy odpowiadają na komunikat zarządu Grupy Azoty ZAK S.A.

Poni­żej treść komu­ni­ka­tu związ­ków zawo­do­wych prze­sła­na do naszej redak­cji:

Wybuch w Blachowni słyszany był w odległości kilkudziesięciu kilometrów

Do eks­plo­zji na tere­nie zakła­dów doszło dziś przed godzi­ną 19.00. Są ran­ni. Wybuch sły­sza­ły tysią­ce miesz­kań­ców...

Parafianie mogli się zakazić w okresie świąt. Jest apel sanepidu

Pro­blem doty­czy miesz­kań­ców Reń­skiej Wsi. Sane­pid ape­lu­je do nich, by uważ­nie obser­wo­wa­li stan zdro­wia i nie lek­ce­wa­ży­li...

Protection Plugin made by Web Hosting