Category: AKTUALNOŚCI

11 lat więzienia dla zabójcy z Cisowej. Jest wyrok w głośnej sprawie

Zakoń­czył się pro­ces prze­ciw­ko 63-let­nie­mu Józe­fo­wi D., któ­re­mu Pro­ku­ra­tu­ra Rejo­no­wa w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu...

Przeciekają zbiorniki zmagazynowane nielegalnie w kozielskim porcie

W ponie­dzia­łek po połu­dniu na pla­cu przy ul. Por­to­wej inter­we­nio­wa­li stra­ża­cy. Wyciek uda­ło się opa­no­wać. Tego się moż­na było...

Korki są, ale na razie paraliżu komunikacyjnego miasta nie ma

W ponie­dzia­łek zamknię­to most na uli­cy Wyspiań­skie­go. Przed godzi­ną 14.00 na obwod­ni­cy połu­dnio­wej poja­wi­ły się zato­ry, ale po 17.00...

Koniec szpitala covidowego w Koźlu

Pla­ców­ka przy uli­cy Roose­vel­ta nie będzie już leczyć cho­rych na COVID-19. Infor­ma­cję taką prze­ka­zał w śro­dę dyrek­tor SP ZOZ...

Chlewnia stanęła w ogniu. Wielki pożar w Starym Koźlu

W gasze­niu budyn­ku gospo­dar­cze­go zaan­ga­żo­wa­ne było 25 zastę­pów stra­ży. Zwie­rzę­ta uda­ło się ewa­ku­ować. Noc z wtor­ku na...

Nasze szkoły znów awansowały w ogólnopolskich rankingach

Pla­ców­ki edu­ka­cyj­ne zarzą­dza­ne przez powiat po raz kolej­ny popra­wi­ły jakość edu­ka­cji. Powiat kędzie­rzyń­sko-koziel­ski sta­wia na...

Miejski Zakład Komunikacyjny ma plan wycieczek na lipiec. Dużo ciekawych miejscowości

Nasz gmin­ny prze­woź­nik orga­ni­zu­je wyjaz­dy za mia­sto. Bile­ty są już w sprze­da­ży. Miej­ski Zakład Komu­ni­ka­cyj­ny na co dzień...

Tylko do środy można zgłaszać propozycję do budżetu obywatelskiego

Do podzia­łu jest 1,8 milio­na zło­tych. Inwe­sty­cje będą reali­zo­wa­ne w przy­szłym roku. Budżet oby­wa­tel­ski to oka­zja dla...

Bezpłatne warsztaty z aromaterapii w restauracji Ogrodowa

Popro­wa­dzi je Aro­ma­tycz­na Mama czy­li Agniesz­ka Kasper­ska. Agniesz­ka Kasper­ska to pasjo­nat­ka natu­ral­nych roz­wią­zań wspie­ra­nia...

Po Kędzierzynie-Koźlu jeździ samochód Apple

Robi zdję­cia, któ­re będą kon­ku­ren­cją dla Google Maps. Bia­ły samo­chód wypo­sa­żo­ny w kame­ry i ozna­czo­ny napi­sa­mi Apple Maps...

Protection Plugin made by Web Hosting