Category: AKTUALNOŚCI

Tu powstaną mieszkania i centrum koordynacji wolontariatu

Budy­nek Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 6 przy ul. Stal­ma­cha zosta­nie zaadap­to­wa­ny na cele spo­łecz­ne. Cho­dzi o oka­za­ły gmach...

Zapewnili, że będą godnie nosić mundur

Uro­czy­ste ślu­bo­wa­nie kla­sy mun­du­ro­wej odby­ło się w Zespo­le Szkół nr 3. ZS nr 3 od wie­lu już lat kształ­ci mło­dzież...

Uwaga kierowcy! Niedługo zamykają ulicę Gliwicką

Zarząd Dróg Woje­wódz­kich przy­go­to­wu­je się do prze­bu­do­wy tego waż­ne­go dla mia­sta trak­tu. Uli­ca Gli­wic­ka wypro­wa­dza ruch...

Tłocznia gazu za osiedlem Piastów oddana do użytku

To jed­na z klu­czo­wych inwe­sty­cji zwią­za­nych z unie­za­leż­nia­niem się od rosyj­skie­go gazu. To była jed­na z naj­więk­szych...

To ogromne wsparcie, nie zapomnimy wam tego”. Samorządowcy z Kędzierzyna-Koźla na granicy z Ukrainą

To już dru­ga wizy­ta na gra­ni­cy z Ukra­iną, gdzie sta­ro­sta Paweł Maseł­ko oraz wice­sta­ro­sta Józef Gisman prze­ka­za­li arty­ku­ły...

Nasi samorządowcy znów pomagają na granicy

Sta­ro­sta Paweł Maseł­ko i jego zastęp­ca Józef Gisman prze­ka­za­li arty­ku­ły żyw­no­ścio­we dla powia­tu wyżnic­kie­go....

Wspólne przedsięwzięcie na pomoc Ukraińcom

Fir­ma Jana Fedo­ro­wi­cza we współ­pra­cy z woje­wo­dą i Gru­pą Azo­ty ZAK S.A. zapew­ni­ła zor­ga­ni­zo­wa­ny trans­port dla...

Kolejne przedszkole przeszło “kuchenną rewolucję”

Spo­rą moder­ni­za­cję prze­szła pla­ców­ka w Bla­chow­ni. Wymie­nio­no nie tyl­ko meble w pomiesz­cze­niu do przy­go­to­wy­wa­nia...

Ruszyła budowa restauracji Kfc na Pogorzelcu

Trwa­ją pierw­sze pra­ce ziem­ne. Robot­ni­cy mię­dzy inny­mi dopro­wa­dza­ją do dział­ki media. O budo­wie restau­ra­cji KFC por­tal tygodnik7dni.pl...

Koniec szpitala covidowego w Kędzierzynie-Koźlu

Szpi­tal powia­to­wy w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu od piąt­ku 1 kwiet­nia w cało­ści nie­co­vi­do­wy. Tym samym rów­nież oddział...

Protection Plugin made by Web Hosting