Category: AKTUALNOŚCI

Ruszyła budowa północnej obwodnicy Kędzierzyna

Pierw­sze pra­ce roz­po­czę­ły się z dniem 1 lipca.W ponie­dzia­łek 6 lip­ca ofi­cjal­ne­go roz­po­czę­cia budo­wy doko­nał mini­ster Andrzej...

Rafał Trzaskowski z wyborczą wizytą w Kędzierzynie-Koźlu

W ponie­dzia­łek o godz. 10.00 w Koź­lu przed Urzę­dem Mia­sta na Rafa­ła Trza­skow­skie­go cze­ka­li jego zwo­len­ni­cy. W towa­rzy­stwie...

Politycy Platformy zakleili plakaty Dudy. “Mamy do tego prawo”

Woj­na pla­ka­to­wa na uli­cach Kędzie­rzy­na-Koź­la przy­bie­ra na sile. Dziś hap­pe­ning w cen­trum mia­sta zor­ga­ni­zo­wa­li człon­ko­wie...

Są lokale do wynajęcia w Wodnym oKKu

Do wybo­ru są dwa pomiesz­cze­nia. Nada­ją się na sklep albo gabi­net masa­żu i reha­bi­li­ta­cji. Wod­ne oKKo to jeden z naj­no­wo­cze­śniej­szych...

Jak wypadło głosowanie korespondencyjne w Kędzierzynie-Koźlu?

Udział w nim wzię­ło 239 wybor­ców. Czy­li zde­cy­do­wa­na więk­szość, któ­ra wyra­zi­ła taką chęć. Gło­so­wa­nie kore­spon­den­cyj­ne to...

Kędzierzyński wydział politechniki będzie kontynuował nabór

Do wybo­ru będą dwa kie­run­ki: prze­my­sło­we tech­no­lo­gie infor­ma­tycz­ne lub sys­te­my bio­tech­nicz­ne. Siód­my wydział Poli­tech­ni­ki...

Jest nowa strefa rekreacyjna w Kędzierzynie-Koźlu. Robi wrażenie

Plac zabaw na ul. Kośne­go to ini­cja­ty­wa miesz­kań­ców, któ­rzy zgło­si­li budo­wę do budże­tu oby­wa­tel­skie­go. Budżet oby­wa­tel­ski z...

Jak głosowały największe osiedla w Kędzierzynie-Koźlu?

Wal­ka była wyrów­na­na pomię­dzy Rafa­łem Trza­skow­skim a Andrze­jem Dudą. Lepiej wypadł jed­nak ten pierw­szy, co nie dzi­wi, bio­rąc pod uwa­gę,...

Duda przegrywa w mieście, ale wygrywa na wsi

Urzę­du­ją­cy pre­zy­dent Andrzej Duda zdo­był w powie­cie kędzie­rzyń­sko-koziel­skim ponad 13 tysię­cy gło­sów. Lepiej wypadł w gmi­nach...

Andrzej Duda wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich

Urzę­du­ją­cy pre­zy­dent otrzy­mał 41,8 pro­cent gło­sów wg son­da­żow­ni IPSOS. Rafał Trza­skow­ski został popar­ty przez nie­ca­łe 31...

Protection Plugin made by Web Hosting