Category: AKTUALNOŚCI

Remont mostu na Kłodnicy. Od 5 lipca czekają nas spore utrudnienia w ruchu

Na począt­ku przy­szłe­go mie­sią­ca rusza dłu­go zapo­wia­da­na prze­bu­do­wa prze­pra­wy na głów­nej dro­dze pro­wa­dzą­cej...

W niedzielę do Koźla znów dotrą pływadła

Wśród pły­wa­ją­cych kon­struk­cji mamy zoba­czyć m.in. praw­dzi­wą gon­do­lę. - Zapo­wia­da się hit na Pły­wa­dłach. Jest duże...

Młody mężczyzna ranny w pożarze w Kamionce trafił do szpitala w Opolu

Według wstęp­nych usta­leń ma popa­rze­nia dru­gie­go stop­nia. Ogień w jed­nym z budyn­ków gospo­dar­czych w Kamion­ce poja­wił się...

Senatorzy deklarują wsparcie w sprawie kozielskiego portu

Po zdo­by­ciu zgo­dy na korzy­sta­nie z infra­struk­tu­ry kole­jo­wej KKT są w sta­nie uru­cho­mić prze­ła­dun­ki w cią­gu 14...

Idą przez życie razem już od ponad 50 lat

Dwie pary z Kędzie­rzy­na-Koź­la świę­to­wa­ły w koziel­skim magi­stra­cie Zło­te Gody. Medal za Dłu­go­let­nie Poży­cie...

Kozielski szpital będzie mógł wykonywać więcej operacji

W związ­ku z kolej­nym eta­pem prze­bu­do­wy odda­no wła­śnie do użyt­ku sale: gine­ko­lo­gicz­ną, ura­zo­wo-orto­pe­dycz­ną...

Paweł Stańczyk został prezesem Grupy Azoty ZAK S.A.

To mene­dżer z bran­ży ener­ge­tycz­no-pali­wo­wej, któ­ry wcze­śniej pra­co­wał m.in. w spół­kach Orle­nu i PGNiG-e. Posie­dze­nie...

Grupa Azoty ZAK S.A. po raz kolejny wspiera służę zdrowia

Pre­zes kędzie­rzyń­skiej spół­ki Artur Kamiń­ski prze­ka­zał czek na 108 tysię­cy zło­tych szpi­ta­lo­wi w Nysie. Gru­pa Azo­ty ZAK S.A....

Rusza sezon na Dębowej. Wszystko przygotowane

Kąpie­li­ska zosta­ną otwar­te 18 czerw­ca. W tym roku woprow­cy mają dostać dro­na. Ratow­ni­cy z Dębo­wej od kil­ku­na­stu dni...

Wymień elektroodpady na sadzonki

W śro­dę pod halą Śród­mie­ście orga­ni­zo­wa­na jest akcja pro­eko­lo­gicz­na. Idea jest taka, aby zachę­cać miesz­kań­ców do selek­cji...

Protection Plugin made by Web Hosting