Category: AKTUALNOŚCI

Od czwartku wracają “godziny dla seniorów”. Handlowcy protestują

Zaku­py od godzi­ny 10 do 12 będą mogły robić tyl­ko oso­by w wie­ku powy­żej 60 lat. Ma to pomóc w wal­ce z pan­de­mią, cho­ciaż...

Zbiornik Racibórz zostanie napełniony dziś w nocy

Polder ma spłasz­czyć falę powo­dzio­wą i nie dopu­ścić do powo­dzi na tere­nie powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go i innych...

Na włamanie przyszedł w maseczce, ale nie zasłonił nosa. Teraz szuka go policja

Spraw­ca prze­stęp­stwa w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu miał zakry­tą twarz praw­do­po­dob­nie baweł­nia­ną masecz­ką. Moni­to­ring...

Duchowni z parafii na Pogorzelcu na kwarantannie

Ojco­wie obla­ci mie­li kon­takt z zaka­żo­nym ordy­na­riu­szem die­ce­zji Andrze­jem Cza­ją. W odosob­nie­niu spę­dzą czas co naj­mniej...

Na ulicach Kędzierzyna-Koźla będzie więcej policjantów

Gmi­na Kędzie­rzyn-Koź­le dopła­ci 40 tys. zło­tych na orga­ni­za­cję dodat­ko­wych patro­li. W powszech­nej opi­nii miesz­kań­ców patro­le...

Kozielski szpital będzie odciążony. Inne opolskie placówki przyjmą chorych na COVID

Wspar­ciem dla naszej lecz­ni­cy będzie pla­ców­ka MSWiA w Opo­lu oraz szpi­tal w Bia­łej. W szpi­ta­lu w Koź­lu zaka­że­ni...

Pochodzący z Kędzierzyna-Koźla biskup pomocniczy zakażony koronawirusem

Biskup Rudolf Pier­ska­ła (na zdję­ciu) prze­by­wa w izo­la­cji domo­wej. Zaka­żo­ny jest rów­nież biskup opol­ski Andrzej Cza­ja. Infor­ma­cję...

Prezydent Nowosielska w Senacie o porcie. Będzie interwencja u premiera

Sabi­na Nowo­siel­ska prze­ko­ny­wa­ła w par­la­men­cie o celo­wo­ści kon­ty­nu­owa­nia odbu­do­wy koziel­skie­go por­tu. Efek­tem...

Będzie padać. Odra w Raciborzu przekroczyła stan ostrzegawczy

Powódź nam jed­nak nie gro­zi. Na wypa­dek prze­dłu­ża­ją­cych się opa­dów w goto­wo­ści cze­ka zbior­nik Raci­bórz. Insty­tut...

Powodzianie z Koźla: wygraliśmy w sądzie

Zakoń­czył się wie­lo­let­ni pro­ces w spra­wie odpo­wie­dzial­no­ści za powódź w 2010 roku. Poszko­do­wa­ni trium­fu­ją...

Protection Plugin made by Web Hosting