AKTUALNOŚCI | 7DNI - Part 3 AKTUALNOŚCI - Strona 3 - 7DNI

Category: AKTUALNOŚCI

Powstanie kolejny szpital covidowy

Lecz­ni­ca w Głub­czy­cach zosta­nie w cało­ści prze­zna­czo­na do lecze­nia cho­rych na COVID-19. Po Koź­lu będzie to dru­gi szpi­tal...

Mają “papiery” na bycie wybitnymi chemikami

Roz­strzy­gnię­to kolej­ną edy­cję kon­kur­su “Che­micz­na gło­wa”. Jego głów­nym spon­so­rem jest naj­więk­szy pra­co­daw­ca...

Teleporady na terenie powiatu kędzierzyńskiego mają być bardzo mocno ograniczone

Taką infor­ma­cję prze­ka­za­ło Sta­ro­stwo Powia­to­we­go w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu, któ­re powo­ła­ło się na usta­le­nia...

207 łóżek covidowych w kozielskim szpitalu. Na razie zajętych jest 60 procent z nich

Woje­wo­da opol­ski poin­for­mo­wał, że zwięk­szył ilość miejsc dla pacjen­tów z koro­na­wi­ru­sem nie tyl­ko w szpi­ta­lu...

Nasza woda naszym największym skarbem

Woda znaj­du­ją­ca się w naszych kra­nach nada­je się do picia i to nawet bez prze­go­to­wa­nia. – Odkrę­ca­jąc kur­ki kra­nu...

Czysty Region wstrzymuje przyjmowanie odpadów wielkogabarytowych

Zarzą­dze­nie wcho­dzi w życie od ponie­dział­ku. Spół­ka poin­for­mo­wa­ła o tym w spe­cjal­nym komu­ni­ka­cie. “W związ­ku...

Oszust wypłacił 1000 zł z konta mieszkanki Kędzierzyna-Koźla

Wcze­śniej pod­szył się pod jej zna­jo­mą i pro­sił na face­bo­oku o pomoc w spła­cie zobo­wią­zań finan­so­wych. Rośnie licz­na...

Zabezpieczą zabytek dla przyszłych pokoleń

Budy­nek byłe­go kre­ma­to­rium na tere­nie obo­zu Ble­ch­ham­mer zosta­nie odno­wio­ny. Kre­ma­to­rium znaj­du­je się w lesie mię­dzy...

Światowy Dzień Zespołu Downa w Kędzierzynie-Koźlu

Przed sta­ro­stwem powia­to­wym zawi­sły skar­pet­ki “nie do pary”. To ele­ment akcji edu­ka­cyj­nej mają­cej na celu ukie­run­ko­wa­nie naszej...

Raport: Jak radzimy sobie ze smogiem

W domach na tere­nie Kędzie­rzy­na-Koź­la pozo­sta­je jesz­cze łącz­nie oko­ło 4 tysię­cy kop­ciu­chów. Na ich wymia­nę potrzeb­ne są spo­re...

Protection Plugin made by Web Hosting