Category: AKTUALNOŚCI

Bardzo duże zainteresowanie mieszkaniami do remontu

Co kwar­tał mia­sto odda­je w najem prze­cięt­nie po 15 loka­li, któ­re wcze­śniej sta­ły puste. Chęt­nych jest dużo wię­cej. Idea „miesz­kań...

Rajd Pamięci Powstań Śląskich dotarł na Górę Świętej Anny

Góra Świę­tej Anny ode­gra­ła zna­czą­cą rolę w histo­rii Powstań Ślą­skich. Przed­sta­wi­cie­le Sto­wa­rzy­sze­nia „Patrio­tycz­ny...

Nadeszła czwarta fala pandemii koronawirusa

W śro­dę poin­for­mo­wa­no o 1234 zaka­że­niach w całej Pol­sce, z cze­go 14 na Opolsz­czyź­nie i 2 w powie­cie...

Samorządowcy u Wicemarszałek Senatu

Prze­wod­ni­czą­cy Rady Mia­sta Kędzie­rzyn-Koź­le z wizy­tą u Wice­mar­sza­łek Sena­tu RP. Tema­tem spo­tka­nia Ire­ne­usza...

Obrady Rady Miasta nadal online

Sesja Rady Mia­sta Kędzie­rzyn-Koź­le odbę­dzie się zdal­nie. Taka decy­zja zosta­ła pod­ję­ta ze wzglę­dów bez­pie­czeń­stwa wyni­ka­ją­cych...

Grupa Azoty ZAK S.A. doceniła wyróżniających się pracowników

Wie­lo­let­nią tra­dy­cją Gru­py Azo­ty ZAK S.A. jest wrę­cza­nie odzna­czeń pra­cow­ni­kom, któ­rzy wyka­zu­ją ponad­prze­cięt­ne...

Uwaga na oszustwo na “kwarantannę”

Kędzie­rzy­nia­nie maso­wo dosta­ją infor­ma­cje o rze­ko­mym nało­że­niu kwa­ran­tan­ny w związ­ku z zaka­że­niem...

Północna obwodnica miasta jest już gotowa w 60 procentach

Aktu­al­nie trwa budo­wa aż 9 prze­praw mosto­wych na całej tra­sie dro­gi kra­jo­wej. Pra­ce idą peł­ną parą. Jak poin­for­mo­wał opol­ski...

Znają przepis na wieczną miłość

Pięć par z Kędzie­rzy­na-Koź­la obcho­dzi­ło zło­te gody, a jed­na dia­men­to­we. Zło­te gody to uro­czy­stość zwią­za­na z 50....

Poszukiwani kierowcy autobusów

Ogło­sze­nie o pra­cę zamie­ścił Miej­ski Zakład Komu­ni­ka­cyj­ny. MZK Miej­ski Zakład Komu­ni­ka­cyj­ny w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu...

Protection Plugin made by Web Hosting