Category: WIADOMOŚCI z ZAK

Ta inwestycja odmieniła produkcję nawozów

40 lat temu Zakła­dy Azo­to­we „Kędzie­rzyn” zano­to­wa­ły tech­no­lo­gicz­ny skok, któ­re­go owo­ce zbie­ra­ne były przez kolej­ne deka­dy. W...

Co tydzień 20.000 złotych, a na finał super ciągnik!

Zakup nawo­zów Gru­py Azo­ty to nie tyl­ko gwa­ran­cja wyż­szych plo­nów, ale tak­że szan­sa na wygra­nie nie­zwy­kle atrak­cyj­nych nagród....

Z Pucharem Polski złożyli wizytę w Grupie Azoty ZAK S.A.

30 stycz­nia zdo­byw­cy Pucha­ru Pol­ski 2019 – dru­ży­na ZAKSY Kędzie­rzyn-Koź­le odwie­dzi­ła Głów­ne­go Spon­so­ra. Pod­czas wizy­ty cała...

Liderzy bezpieczeństwa nagrodzeni

We wto­rek, 5 lute­go Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. po raz kolej­ny przy­zna­ła nagro­dy pra­cow­ni­kom, któ­rzy swo­ją posta­wą wska­zu­ją na...

Do tej pracy trzeba czuć chemię

O zatrud­nie­niu w Gru­pie Azo­ty marzy wie­lu mło­dych ludzi. Przy­kład San­dry Fra­nec­ki dowo­dzi, że ten ambit­ny cel moż­na zre­ali­zo­wać...

W kierunku nowoczesnych i bezpiecznych produktów

Ostat­nia par­tia pla­sty­fi­ka­to­rów fta­la­no­wych opu­ści­ła zakła­dy Gru­py Azo­ty ZAK S.A. 3 wrze­śnia 2018 r. prze­cho­dzi do histo­rii...

Wraz z rolnikami dziękowaliśmy za plony

Przed­sta­wi­cie­le Gru­py Azo­ty ZAK S.A. bio­rą udział w uro­czy­sto­ściach dożyn­ko­wych. W nie­dzie­lę prze­ka­żą kolej­ną tonę...

Kolejna edycja Art Cup zapowiada się wyjątkowo atrakcyjnie

Po raz kolej­ny part­ne­rem głów­nym impre­zy jest Gru­pa Azo­ty ZAK S.A., któ­ra od lat wspie­ra jej orga­ni­za­to­ra – Ludo­wy Klub Jeź­dziec­ki...

Grupa Azoty finalizuje pakiet finansowania korporacyjnego

Zawar­ta 26 lip­ca 2018 r. z Euro­pej­skim Ban­kiem Odbu­do­wy i Roz­wo­ju umo­wa kre­dy­to­wa w kwo­cie do 500 mln zł sta­no­wi...

Rusza współpraca z rolniczym technikum

Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. roz­pocz­nie współ­pra­cę z kolej­ną pla­ców­ką oświa­to­wą z regio­nu. Już wkrót­ce patro­na­tem spół­ki...

Protection Plugin made by Web Hosting